Høring – forslag til endringer i covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 5 om krav til oppholdssted for personer i innreisekarantene. Høringsnotatet er utarbeidet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.12.2020

Vår ref.: 20/6144

Høring – forslag til endringer i covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 5 om krav til oppholdssted for personer i innreisekarantene. Høringsnotatet er utarbeidet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

I høringsnotatet foreslås det enkelte endringer i de reglene som ble vedtatt ved kgl. res. 6 november 2020 og som trådte i kraft 9. november 2020. Den viktigste endringen er at det foreslås et nytt unntak i § 5 andre ledd som åpner for at personer som kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for gjennomføring av karantenetiden, unntas fra plikten til opphold på karantenehotell. For at oppholdsstedet skal anses som egnet for gjennomføring av karantene, stilles det krav om at personen i karantene skal ha enerom, tilgang på eget bad og eget kjøkken, eventuelt matservering.

Videre foreslås det at personer som leier fast bolig i Norge likestilles med de som eier fast bolig, og unntas fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell, jf. § 5 andre ledd bokstav a. Unntaket foreslås endret til å gjelde for personer som er «bosatt i eller har fast bopel i Norge».

Fristen for å sende inn høringssvar er 11. desember 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. I lys av den korte høringsfristen og behovet for å kunne vedta endringene raskt, er det særlig viktig at høringssvar sendes inn via dette skjemaet. Høringssvar som sendes til departementets postmottak, vil ikke bli fanget opp i tide.

Med hilsen

Ida Sørebø
fung. avdelingsdirektør

Tonje Rønneberg Ruud
lovrådgiver

Departementene

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Politidirektoratet (POD)
Regjeringsadvokaten
Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeninen Spekter
Delta
Den norske dommerforening
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Næringslivets hovedorganisasjon
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Sivilombudsmannen
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Oslomet – storbyuniversitetet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø