Høring: Forslag til endringer i forskrift om forliksrådene (forliksrådsforskriften)

Høring: Forslag til endringer i forskrift om forliksrådene (forliksrådsforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser ifølge vedlagte liste

  

Deres ref.  Vår ref.
2007/06293 SIA HLF
Dato
19.10.2007

 

Høring: Forslag til endringer i forskrift om forliksrådene (forliksrådsforskriften)

Innledning

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1521 om forliksrådene (forliksrådsforskriften).

De foreslåtte forskriftsendringene omfatter forskriftens § 2 om godtgjørelse til forliksrådets medlemmer, og er en konsekvens av forslaget i St. prp. nr. 1 (2007 – 2008) for Justisdepartementet, jf. side 66 under kap. 414 post 21.

Det er lagt opp til at forskriftsendringene først trer i kraft 1. mai 2008. De justerte satsene vil dermed gjelde for nye forliksrådsmedlemmer som tiltrer 1. mai 2008, men ikke for nåværende medlemmer som er valgt frem til dette tidspunktet.

Forslagets bakgrunn og innhold
De foreslåtte endringene må ses på bakgrunn av endringen i forliksrådsforskriften 17. februar 2006, hvor godtgjørelsen til forliksrådsmedlemmene ble differensiert ved å innføre redusert sats i saker hvor partene ikke innkalles til møte. Det foreliggende forslaget til forskriftsendringer legger opp til å justere satsene for godtgjørelse til forliksrådsmedlemmer ytterligere.

Satsen i saker hvor partene innkalles til møte foreslås endret fra en ganger den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats for advokater m.v., til to tredjedeler av salærsatsen per sak. Satsen i andre saker som kommer inn til forliksrådet foreslås endret fra en sjettedel av salærsatsen til en åttendedel av salærsatsen per sak.

Endringsforslag
Følgende endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1521 om forliksrådene (forliksrådsforskriften) foreslås:

§2 første ledd skal lyde:

”For hver sak der partene innkalles til møte i forliksrådet utbetales godtgjørelse tilsvarende to tredjedeler av den offentlige salærsats for advokater m.v. For andre saker utbetales en åttendedel av salærsatsen per sak. Forliksrådet skal uansett saksmengde hvert kalenderår ha en minste godtgjørelse til fordeling på kr 20.000. Det utbetales ikke godtgjørelse etter første og annet punktum før dette beløpet er oversteget. Maksimal godtgjørelse for forliksrådet til fordeling er kr 600.000 pr. kalenderår med mindre annet er fastsatt i medhold av tredje ledd.”

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslagene til forskriftsendringer er omtalt i St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Justisdepartementet. Forslagene er beregnet å gi et mindreforbruk i 2008 på 5,05 mill. kr. Helårsvirkningen i 2009 utgjør 7,45 mill. kr.

Høringsuttalelser og høringsfrist
Utkast til forskrift om endring i forliksrådsforskriften følger vedlagt. Vedlagt følger også en liste over høringsinstansene. Vi ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger høringsbrevet for underliggende organer og organisasjoner på sitt område.

Vi ber om høringsuttalelser innen 1. desember 2007. Uttalelser bes sendt per post til Justis- og politidepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes per e-post til adressen hanne.fredriksen@jd.dep.no.

Med hilsen

Wenche Kverneland
avdelingsdirektør

                                                       Hanne Langseth Fredriksen
                                                       førstekonsulent

Vedlegg

Utkast til forskrift om endring i forskrift om forliksrådene (forliksrådsforskriften)

Fastsatt ved kgl.res. xx. desember 2007 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 27 femte ledd og lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven) § 44 fjerde ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.


                                                    I

I forskrift 16. desember 2005 nr. 1521 om forliksrådene (forliksrådsforskriften) gjøres følgende endringer:

§2 første ledd skal lyde:

”For hver sak der partene innkalles til møte i forliksrådet utbetales godtgjørelse tilsvarende to tredjedeler av den offentlige salærsats for advokater m.v. For andre saker utbetales en åttendedel av salærsatsen per sak. Forliksrådet skal uansett saksmengde hvert kalenderår ha en minste godtgjørelse til fordeling på kr 20.000. Det utbetales ikke godtgjørelse etter første og annet punktum før dette beløpet er oversteget. Maksimal godtgjørelse for forliksrådet til fordeling er kr 600.000 pr. kalenderår med mindre annet er fastsatt i medhold av tredje ledd.” 

                                                 II

Endringene trer i kraft 1. mai 2008.


 

Liste over høringsinstanser  
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utvalgte kommuner:
Oslo kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Fredrikstad kommune
Tromsø kommune
Gjøvik kommune
Ålesund kommune
Bodø kommune
Alta kommune
Karasjok kommune
Lenvik kommune
Narvik kommune
Steinkjer kommune
Levanger kommune
Oppdal kommune
Hamar kommune
Tynset kommune
Nord-Aurdal kommune
Sandefjord kommune
Skien kommune
Arendal kommune
Førde kommune
Molde kommune
Voss kommune
Gol kommune
Kongsberg kommune
Bø kommune
Vestby kommune
Sande kommune
Haugesund kommune
Sirdal kommune
Volda kommune
Flora kommune      

Forliksrådene
Domstoladministrasjonen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Politidirektoratet Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN)

Til toppen