Høring – forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.07.2021

Vår ref.: 21/1207

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Departementet foreslår:

 • en tydeliggjøring av forskriftens virkeområde.
 • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
 • en tydeliggjøring av at bestemmelsen om arbeidsmiljøet i forskriften også omfatter psykososiale forhold.
 • at Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.

I tillegg ber departementet om høringsinstansenes innspill om hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for særlige bestemmelser.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 23. juli 2021.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Ingrid Sandvei Francke (e.f.)
avdelingsdirektør

Kine Moland Brox
seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • ALT c/o Industri Energi
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeidsretten
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Barne- og familiedepartementet
 • CMI (Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet)
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Den norske revisorforening
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet 
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarsdepartementet
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • HR Norge
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Junit
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS Kommunesektorens organisasjon
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Norce (Norwegian Research Centre AS)
 • Nordlandsforskning
 • Nord universitetet
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Fleridrettsforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flygerforbund 
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk Landbrukssamvirke 
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norskog
 • NTNU 
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo kommune 
 • Pensjonistforbundet
 • Personvernkommisjonen
 • Petroleumstilsynet 
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regelrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmekleren
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak 
 • Samfunnsbedriftene
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • SINTEF
 • SMB Norge
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI 
 • Statens seniorråd
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Statsforvaltnerne
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Transportøkonomisk institutt
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen  
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Utenriksdepartementet
 • Virke 
 • Virke Produsentforening
 • YS