Høring — Forslag til endringer i forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere

Kultur- og kirkedepartementet foreslår endringer i forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere og om fastsetting av avgift for kringkasting av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2006

Høring - Forslag til endringer i forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere

 

 

Forskriften ble endret med virkning fra 1. november 2006.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/6253 ME/ME1 kla:elt

31.08.2006

Høring – Utkast til endringer i forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere

Fravikelse av alminnelig høringsfrist.

Kultur- og kirkedepartementet foreslår her endringer i forskrift 21. desember 2001 nr. 1559 om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere og om fastsetting av avgift for kringkasting av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven. Forskriften er hjemlet i fondsloven 14. desember 1956 nr. 4. Endringene gjelder fondets styre, dets størrelse, funksjonstid og regler for styrets saksbehandling.

1. Endringsforslaget

Kultur- og kirkedepartementet skal utnevne nytt styre for Fond for utøvende kunstnere. I den forbindelse inviterte departementet aktuelle interesseorganisasjoner til å foreslå kandidater. Departementet mottok mange forslag. På bakgrunn hvor sentralt fondet er for utøvende kunstnere, den store interessen for fondets arbeid og antallet interesseorganisasjoner ser departementet behov for å utvide styret med ytterligere ett medlem. Utvidelsen vil legge til rette for bedre representasjon av utøverne i styret. Departementet foreslår at styret utvides fra seks til sju medlemmer ved at de utøvende kunstnerne får fem, mot tidligere fire, representanter i styret. Endringen er foreslått gjennomført i forskriften § 1 første ledd.

Utvidelsen av styret medfører behov for endringer i saksbehandlingsreglene i forskriften § 2. Departementet foreslår at forskriften § 2 første ledd endres slik at styret kan treffe en beslutning når minst fire av de sju styremedlemmene er til stede. Videre skal minst en av de fire være styrets leder eller nestleder. Gjeldende forskrift krever at minst tre av de seks styremedlemmene skal være til stede.

Departementet foreslår at styrets funksjonstid settes til to år i forskriften § 1 tredje ledd. Styrets funksjonstid er i dag fire år. En reduksjon av styrets funksjonstid gir ordningen større fleksibilitet og kan gjøre det lettere for representantene å påta seg oppgaven som styremedlem. Den foreslåtte reduksjon av styrets funksjonstid gjør følgende siste setning i tredje ledd unødvendig: ”Ved første gangs oppnevning etter at forskriften er trådt i kraft, kan inntil to styremedlemmer oppnevnes for to år”. Departementet foreslår at denne setningen fjernes.

2. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget får ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

3. Høringsfrist

Kultur- og kirkedepartementet ber om at høringsuttalelser sendes på e-post til postmottak@kkd.dep.no i tillegg til ordinær post innen torsdag 21. september 2006.

Vedlagt følger liste over høringsinstanser, forskriften med foreslåtte endringer og beslutning av fravikelse fra alminnelig høringsfrist.

Med hilsen

Bengt O. Hermansen e.f.
avdelingsdirektør

Kari Anne Lang-Ree
seniorrådgiver

I forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere og om fastsetting av avgift for kringkasting av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven foreslås følgende endringer:

§1. om styrets sammensetning og funksjonstid skal lyde:

Fondets styre består av sju medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av departementet, herunder styreleder og nestleder. Styrets leder oppnevnes på fritt grunnlag. Som øvrige styremedlemmer oppnevnes fem medlemmer som representerer de utøvende kunstnere og ett medlem som representerer produsentsiden.

Alle relevante utøverorganisasjoner innstiller medlemmer til fondets styre. Departementet skal blant de foreslåtte medlemmene oppnevne utøverrepresentanter i fondets styre på en slik måte at styret får en bredest mulig sammensetning når det gjelder ulike kunstuttrykk.

Styremedlemmenes funksjonstid er to år.

§2. om regler for styrets saksbehandling skal lyde:

Styret kan treffe en beslutning når minst fire av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, herunder skal minst en av de fire være styrets leder eller nestleder.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Departementene
Statsministerens kontor

Fond for utøvende kunstnere
FONO
GRAMO
Gramart
IFPI Norge
Musikkfondene
Musikernes Fellesorganisasjon
NOPA
Norsk Artistforbund
Norsk Folkemusikk- og Danselag
Norsk Jazzforum
Norsk Komponistforening
Norsk Musikkforleggerforening
Norsk Operasangerforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norsk teater- og orkesterforening
Norsk Tonekunstnersamfund
Norske Dansekunstnere

Høringsuttalelser legges ut fortløpende. Høringsfrist er 21. september.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet – ingen merknader.

Barne- og likestillingsdepartementet – ingen merknader.

Finansdepartementet

Fond for utøvende kunstnere

FONO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet – ingen merknader.

Gramart

Helse- og omsorgsdepartementet – ingen merknader.

Justisdepartementet – ingen merknader.

Kommunal- og regionaldepartementet – ingen merknader.

Kunnskapsdepartementet – ingen merknader.

Landbruks- og matdepartementet – ingen merknader.

Miljøverndepartementet – ingen merknader.

Musikernes Fellesorganisasjon

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Norsk skuespillerforbund

Norske Dansekunstnere

Nærings- og handelsdepartementet – ingen merknader.

Olje- og energidepartementet – ingen merknader.

Samferdselsdepartementet – ingen merknader.

Til toppen