Høring — Forslag til endringer i forskrift om særavgifter

Resultat: Forskrift om særavgifter ble endret i tråd med forslaget, med virkning fra 1. januar 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 5. desember 2006
  • Nytt i høringssaken: Sendt på høring 5. september 2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4700 SL VBP/KR

05.09.2006

Forslag til endringer i forskrift om særavgifter

Finansdepartementet har utarbeidet forslag til endring av forskrift om særavgifter. Det foreslås en definisjon av ”utføres til utlandet”, slik dette fremkommer i flere av Stortingets avgiftsvedtak. Finansdepartementet foreslår dessuten å endre forskriften slik at det ikke lenger er noe vilkår for fritak for bensin- og CO 2-avgift at bensinen er gjenvunnet ved VRU-anlegg i Norge. Videre foreslås det å forskriftsfeste hvordan fritaket skal gjennomføres for ikke registrerte virksomheter.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside, se http://www.odin.dep.no/odin/norsk/dok/hoeringer.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere oversendelse av forslaget til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Vi ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet foreligger innen5. desember 2006 og at disse fortrinnsvis sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Vera B. Pedersen
rådgiver

Vedlegg

1 Utføres til utlandet
1.1 Innledning – bakgrunn
Finansdepartementet foreslår å endre forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) ved at det tas inn en definisjon av begrepet "utføres til utlandet", slik dette fremkommer i flere av Stortingets avgiftsvedtak.

1.2 Gjeldende regelverk
Det følger av Stortingets vedtak for 2006 om avgift på alkohol § 2 første ledd bokstav c nr. 1, tobakkvarer § 3 første ledd bokstav c nr. 1, alkoholfrie drikkevarer mv. § 3 første ledd bokstav c nr. 1, drikkevareemballasje § 3 første ledd bokstav d nr. 1, sjokolade- og sukkervarer § 2 første ledd bokstav c nr. 1, båtmotorer § 2 bokstav c nr. 1 og sukker § 3 første ledd bokstav c nr. 1, at det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd på varer som "utføres til utlandet" fra tilvirkers eller importørs lager.

Videre fremgår det av særavgiftsforskriften § 2-7 at registerte virksomheter kan føre varer som utføres uten avgift i avgiftsoppgaven.

Verken Stortingets avgiftsvedtak eller særavgiftsforskriften gir noen nærmere definisjon av hva som ligger i utførselsbegrepet. Det foreligger imidlertid langvarig forvaltningspraksis for at "utlandet” i ovennevnte vedtak forstås som utenlandsk landterritorium.

1.3 Departementets forslag
Etter departementets syn er det hensiktsmessig at det forskriftsfestes en definisjon av begrepet, for å sikre en enhetlig praksis. Vi foreslår derfor at det tas inn en definisjon i særavgiftsforskriften, slik at det ikke bare oppstilles krav om utførsel, men også presiseres at varen skal til et annet land. Forslaget innebærer ingen realitetsendring.

Flere av de andre avgiftsvedtakene bruker også begrepet utførsel. I vedtaket om svovelavgift § 2 første ledd bokstav a, grunnavgift på fyringsolje § 3 første ledd nr. 1, avgift på bensin § 2 første ledd bokstav a og avgift på smøreolje mv. § 2 første ledd bokstav a, gis fritak, refusjon eller tilskudd for produkter som faller inn under unntaksbestemmelsen om utførsel. Videre følger det av vedtaket om avgift på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) § 3 første ledd bokstav a, C0 2-avgift på mineralske produkter § 2 første ledd nr. 1 bokstav a og avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) § 2 første ledd bokstav a, at det gis fritak, refusjon eller tilskudd for avgift på varer som utføres.

Også i disse avgiftsvedtakene vil utførselsbegrepet tolkes slik det fremkommer av særavgiftsforskriften § 2-7.

1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget innebærer ingen realitetsendring og antas derfor ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

1.5 Forslag til forskriftsendring
Det gjøres følgende endringer i Finansdepartementets forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

§ 2-7 første ledd skal lyde:

Registrerte virksomheter kan føre varer som utføres til utlandet uten avgift i avgiftsoppgaven. Med utføres til utlandet menes utførsel av varer fra Norge og til en annen stats landterritorium. Tilsvarende gjelder avgift på varer som legges inn på tollager i samsvar med bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak.

2 Avgifter på bensin – VRU-anlegg
2.1 Innledning
Finansdepartementet foreslår å endre særavgiftsforskriften slik at det ikke lenger er noe vilkår for fritak for bensin- og CO 2-avgift at bensinen er gjenvunnet ved VRU-anlegg i Norge. Videre foreslås det å forskriftsfeste hvordan fritaket skal gjennomføres for ikke registrerte virksomheter.

2.2 Gjeldende rett
Etter Stortingets vedtak om CO 2-avgift på mineralske produkter § 3 nr. 3 bokstav d og Stortingets vedtak om avgift på bensin § 2 bokstav k er bensin gjenvunnet i VRU(Vapour Recovery Unit)-anlegg fritatt for avgift.

Fritaket blir nærmere regulert i særavgiftsforskriften § 3-6-2 og § 3-9-2. Bestemmelsene gjelder i utgangspunktet avgiftsgrunnlag og –beregning, men regulerer også avgiftsfritak for bensin gjenvunnet i VRU-anlegg, jf. annet ledd der det er fastsatt at registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i avgiftsoppgaven dersom bensinen er gjenvunnet i VRU-anlegg i Norge.

Som nevnt er det etter forskriften et krav om at bensinen er gjenvunnet ved anlegg i Norge. Med hjemmel i Stortingets vedtak om CO 2-avgift § 7 og Stortingets vedtak om avgift på bensin § 6 bestemmelsen fant departementet 23. september 2004 å kunne frafalle kravet til beliggenhet i Norge. Departementet uttalte også at det ville være hensiktsmessig å endre forskriften i tråd med dette.

2.3 Departementets forslag
Departementet foreslår at kravet til anleggets beliggenhet i Norge tas ut av forskriften. Dette innebærer at departementet følger opp intensjonene i brev 23. september 2004 og at praksis kodifiseres.

Videre foreslår departementet at fritaket reguleres i egne bestemmelser i forskriften, dvs. at gjeldende § 3-6-2 annet ledd og § 3-9-2 annet ledd oppheves og at fritakene reguleres i ny § 3-6-5 og ny § 3-9-5.

Fritaket for registrerte virksomheter foreslås regulert i § 3-6-5 første ledd og § 3-9-5 første ledd. Det foreslås ingen realitetsendringer.

Departementet foreslår videre at fritaket for ikke registrerte virksomheter reguleres i § 3-6-5 annet ledd og § 3-9-5 annet ledd. I praksis gjennomføres fritaket for ikke registrerte virksomheter i dag ved refusjon. Departementet foreslår å forskriftsfeste at det kan søkes tollregionen om refusjon månedlig, samt at antall liter gjenvunnet bensin må framgå av søknaden. Det følger for øvrig av særavgiftsforskriften § 2-8 at krav om avgiftsfritak må dokumenteres. Dette innebærer ingen realitetsendringer.

2.4 Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er i dag kun ett selskap som innfører bensin som er gjenvunnet ved VRU-anlegg utenfor Norge. En utvidelse av fritaket til å omfatte bensin gjenvunnet ved VRU-anlegg i utlandet må derfor antas å ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser.

2.5 Forslag til forskriftsendringer
Det gjøres følgende endringer i Finansdepartementets forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter:

§ 3-6-2 annet ledd annet punktum oppheves.

Ny § 3-6-5 skal lyde:

Avgiftsfritak for bensin gjenvunnet i VRU-anlegg
Registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i avgiftsoppgaven dersom bensinen er gjenvunnet i VRU-anlegg.
Ikke registrerte virksomheter kan søke tollregionen om refusjon månedlig. Antall gjenvunnet bensin skal framgå av søknaden.

§ 3-9-2 annet ledd oppheves.

Ny § 3-9-5 skal lyde:

Avgiftsfritak for bensin gjenvunnet i VRU-anlegg
Registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i avgiftsoppgaven dersom bensinen er gjenvunnet i VRU-anlegg.
Ikke registrerte virksomheter kan søke tollregionen om refusjon månedlig. Antall gjenvunnet bensin skal framgå av søknaden.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Barne- og likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Postboks 5488 Majorstua

0305 OSLO

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Postboks 7087 Majorstuen

0306 Oslo

Den norske Bryggeri- og mineralvanns industriforening

Postboks 7087 Majorstua

0306 OSLO

Domstoladministrasjonen

Dronningensgate 2

7485 TRONDHEIM

Fiskebåtredernes Forbund

Røysegate 15

6003 ÅLESUND

Fraktefartøyenes Rederiforening

Postboks 2020

5024 NORDNES

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Postboks 130

6399 VESTNES

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

JET/Conoco Phillips

Postboks 220

4098 TANANGER

Norges Fiskarlag

Postboks 519

7001 TRONDHEIM

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund

Kongsgata 52

4012 STAVANGER

NOFO, Norsk Oljevern­forening for Operatørselskap

Postboks 8077

4068 STAVANGER

Norsk Petroleumsinstitutt

Postboks 7190 Majorstuen

0307 OSLO

Norsk Sjømannsforbund

Grev Wedels plass 7

0151 OSLO

Norsk Sjømannsoffiserers Forbund

Rosenkranzgt. 15

0160 OSLO

Norske Maritime Leverandører

Postboks 145

1371 ASKER

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljearbeidernes Fellessammenslutning

Engelsminnegt. 24

4008 STAVANGER

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Postboks 8065

4068 STAVANGER

Oljeskattekontoret

Postboks 6315 Etterstad

0604 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Til toppen