Høring: forslag til endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven - elektronisk kommunikasjon under bobehandling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser i følge vedlagte listeDeres ref.  Vår ref.
 200600600-SIA/SB/HIH/HLF 
Dato
 21.05.07
  

Høring: forslag til endringer i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven - elektronisk kommunikasjon under bobehandling

Innledning

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 23 august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (konkursregisterforskriften), og forskrift 20. september  1985 nr. 1872 om fremgangsmåten ved tinglysning av melding om konkursåpning.

De foreslåtte forskriftsendringene er en konsekvens av endringene i lov8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover som ble vedtatt ved lov 27. januar 2006 nr. 4. Forarbeidene til lovendringene er Ot. prp. nr. 108 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 8. juni 1984 og gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.), gjenfremsatt i Ot. prp. nr. 5 (2005-2006), og Innst. O. nr. 11 (2005-2006).

Bakgrunn for forslaget
Justisdepartementet sendte 13. november 2002 ut et høringsnotat utarbeidet av Konkursrådet med ulike forslag til rasjonalisering av konkursbehandlingen ved økt bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske kunngjøringer.
Det ble i høringsnotatet foreslått endringer i konkursloven og i konkursregisterforskriften. Formålet med forslagene var å rasjonalisere bobehandlingen og med dette få en mest mulig effektiv utnyttelse av midlene boene har til rådighet. Det ble foreslått at bobehandlingen i stor grad skulle skje ved elektronisk kommunikasjon, og at kunngjøringer skulle skje elektronisk i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Forskriftsendringer i reglene om kunngjøringer i forbindelse med konkurs og gjeldsforhandling ble vedtatt ved kgl.res. 27. januar 2006, og de berørte endringene i konkursloven trådte i kraft 1. februar 2006.

Lovendringene som gjelder annen elektronisk kommunikasjon i konkursbo kan først tre i kraft når tilhørende endringer i forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (konkursregisterforskriften) er på plass. I høringsnotatet her foreslås endringer i konkursregisterforskriften om elektronisk kommunikasjon under bobehandlingen. I tillegg foreslås det endringer i forskrift 20. september 1985 nr. 1872 om framgangsmåten ved tinglysing av melding om konkursåpning på grunnlag av begjæring over telefon eller på annen enkel måte.

Forslag til endringer i konkursregisterforskriften

Endringer i konkursregisterforskriften kapittel 2
Etter konkursloven § 144 første ledd første punktum, slik det vil lyde etter endringen ved lov 27. januar 2006 nr. 4, skal ethvert konkursbo og tvangsavviklingsbo registreres i et sentralt register på et eget organisasjonsnummer. Justisdepartementet foreslår å endre § 3 første ledd i konkursregisterforskriften slik at det presiseres at opplysninger om konkursboet skal registreres i Konkursregisteret på konkursboets organisasjonsnummer. Hvilke opplysninger som skal registreres på konkursboets organisasjonsnummer vil fremgå av § 3 første ledd nr. 1 til nr. 13. Justisdepartementet har også foretatt en gjennomgående endring av strukturen i forskriftens § 3 for å gjøre den mer brukervennlig.

Endringer i konkursregisterforskriften kapittel 8
Ved lov 27. januar 2006 nr. 4 fikk konkursloven § 156 og ny § 156 a følgende ordlyd:

 § 156 Forenklet underretning til fordringshaverne, elektronisk kommunikasjon m v.
Retten kan bestemme at påbudt underretning skal skje på annen måte enn bestemt, at underretning bare skal skje til fordringshavere hvis tilgodehavende er prioritert eller overstiger et visst beløp eller at underretning helt skal unnlates, dersom omkostningene ved å benytte den påbudte fremgangsmåte vil stå i fremtredende misforhold til fordringenes størrelse eller den dekning de kan ventes å få. Beslutning etter denne paragraf skal så vidt mulig meddeles alle som berøres av beslutningen, med mindre det synes klart ubetenkelig å unnlate å gi slik melding.
Kommunikasjon som etter loven skal skje skriftlig, kan formidles elektronisk om senderen og mottakeren har lagt til rette for det og mottakeren har godtatt det. Det samme gjelder når loven her fastsetter at informasjon skal sendes, meldes eller meddeles, eller at det skal gis varsel eller underretning. For kommunikasjon med retten gjelder domstolloven § 197 a.
Dokumenter og opplysninger som gjelder et konkursbo, kan også gjøres elektronisk tilgjengelig på egne bosider som drives av Brønnøysundregistrene. Føreren av Konkursregisteret skal sørge for at all informasjon som finnes om boet i Konkursregisteret uten opphold blir gjort tilgjengelig på bosiden. Bare bostyreren og føreren av Konkursregisteret kan legge inn informasjon på bosiden. Informasjonen på bosiden skal ikke gjøres tilgjengelig for andre enn dem som ifølge lov eller med hjemmel i lov har rett til å motta den.
Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om elektronisk kommunikasjon etter loven her og om de elektroniske bosidene, herunder regler om undertegning, autentisering, integritet og konfidensialitet og regler som stiller krav til produkter, tjenester og standarder som er nødvendige for slik kommunikasjon.
Kongen kan i forskrift gi regler om begrenset tilgang til opplysninger som er elektronisk tilgjengelige, om sletting av opplysninger fra bosidene og om plikter for bostyreren og føreren av Konkursregisteret. Kongen kan i forskrift også gi regler om fritak for konsesjonsplikt jf. lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger § 33.
Kongen kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om gjennomføring av kunngjøring, herunder hvilke opplysninger som skal kunngjøres når kunngjøringen skal ha en forkortet form og om sletting av elektronisk lagrede kunngjøringsopplysninger.

§ 156 a Abonnementsavtaler
Føreren av Konkursregisteret skal tilby abonnementsordninger for opplysninger som etter loven her skal kunngjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om ordningen, herunder om hvilke typer abonnement som skal tilbys, tekniske krav for å være abonnent og om finansiering. Kongen kan i forskrift også gi regler om at fordringshavere og offentlige myndigheter skal kunne abonnere på opplysninger fra elektroniske bosider hos Brønnøysundregistrene.

Justisdepartementet foreslår at forskriftsbestemmelser om elektronisk kommunikasjon, jf. konkursloven § 156 fjerde og femte ledd, og om abonnementsordninger, jf. konkursloven § 156 a annet punktum, inntas i konkursregisterforskriften som nytt kapittel 8. Nåværende kapittel 8 blir da nytt kapittel 9.

Formidling av opplysninger i konkursbo og tvangsavviklingsbo
Det foreslås at opplysninger som gjelder konkursbo kan gjøres tilgjengelige på egne bosider, jf. forslag til ny § 21 første ledd første punktum i konkursregisterforskriften. I forskriften § 21 første ledd annet punktum er det presisert at det samme gjelder for bo som etter aksjeloven eller allmennaksjeloven skal tvangsavvikles etter konkurslovens regler.

Med hjemmel i konkursloven § 156 fjerde ledd er det i forskriftsutkastet § 21 annet ledd fastsatt at informasjon kan formidles elektronisk ved e-post eller annen form for elektronisk kommunikasjon. Det presiseres at kommunikasjonen må være av en slik art at den sikrer autentisitet og notoritet over avsender, avsendertidspunkt og innhold.  Departementet ønsker ikke å stille nærmere tekniske krav for hvordan autentisitet og notoritet sikres, da dette til enhver tid vil være avhengig av de tekniske løsningene som eksisterer. Departementet anser det som viktig at forskriften er mest mulig teknologinøytral.

Tilgang til bosiden
Det følger av konkursloven § 156 tredje ledd fjerde punktum at informasjonen på bosiden ikke skal gjøres tilgjengelig for andre enn dem som i følge lov eller med hjemmel i lov har rett til å motta den. Etter § 156 tredje ledd tredje punktum kan bare bostyreren og føreren av Konkursregisteret legge inn informasjon på bosiden.
Forskriftsutkastet § 22 første ledd første punktum fastsetter at Konkursregisteret gir bostyreren tilgang til å benytte bosiden under konkursbehandlingen. Registerfører skal sende en elektronisk melding til bostyrer, som inneholder de nødvendige ”nøklene” til boets hjemmeside. Disse ”nøklene” skal gi bostyrer mulighet til å benytte bosiden under konkursbehandlingen, herunder legge ut opplysninger som gjelder konkursboet.

Bostyrer gir så tilgang til bosiden til de som med hjemmel i lov har saklig grunn til å motta informasjon fra konkursboet, jf. forskriftsutkastet § 22 annet ledd. Dette vil gjelde fordringshavere, offentlige myndigheter, skyldnere mv., og være de samme som i dag mottar opplysninger fra bostyrer. Bruk av bosiden vil ikke medføre noen utvidelse av den kretsen som i dag har rett til å motta informasjon om konkursboet.

Teknisk vil dette blir gjort ved at tilgang gis gjennom nettløsningen Altinn, som drives av Altinn sentralforvaltning ved Brønnøysundregistrene. Bostyrer og brukere vil få tilgang på ulike sikkerhetsnivåer slik at det av disse kun er bostyrer som får anledning til å legge ut opplysninger på bosiden. Den tekniske gjennomføringen av tilgang til bosiden er ikke nærmere regulert i forskriften, da dette vil være avhengig av de tekniske løsningene som til enhver tid eksisterer. Forskriften er søkt gjort teknologinøytral.

Sletting av opplysninger fra bosiden
I forskriftsutkastet § 23 er det foreslått at registerfører skal slette opplysninger fra bosiden senest 6 måneder etter avsluttende kjennelse Dette er i samsvar med vurderingene i Ot.prp. nr. 108 (2004-2005) s. 26.

Abonnementsordninger
Med hjemmel i konkursloven § 156 a annet punktum er det i forskriftsutkastet § 24 foreslått at Konkursregisteret skal tilby abonnementsordninger i elektronisk form til fordringshavere og offentlige myndigheter på opplysninger fra bosiden. I hvilken form abonnementsordningene skal tilbys vil være avhengig av de til enhver tid gjeldende tekniske løsninger, og om mottaker har lagt til rette for det å motta slike opplysninger. Justisdepartementet overlater derfor til Konkursregisteret å vurdere hvilke abonnementsordninger som til enhver tid er hensiktsmessig å tilby.

I første omgang foreslår departementet at det skal tilbys abonnement i form av elektronisk melding om at nye opplysninger er tilgjengelige på bosiden.

Konkursregisteret kan ta betalt for abonnementene til selvkost.

Endringer i forskrift 20. september 1985 nr. 1872 om framgangsmåten ved tinglysing av melding om konkursåpning på grunnlag av begjæring over telefon eller på annen enkel måte
Forskrift 20. september 1985 nr. 1872 om framgangsmåten ved tinglysing av melding om konkursåpning på grunnlag av begjæring over telefon eller på annen enkel måte, foreslås endret i medhold av konkursloven § 79 sjette ledd. Etter konkursloven § 79 sjette ledd, slik det lyder etter endringen ved lov 27. januar 2006 nr. 4, kan Kongen gi nærmere bestemmelsen om fremgangsmåten ved fremsetting av meldinger etter § 79 første til femte ledd. De foreslåtte endringene i forskriften medfører at begjæring om tinglysing av melding om konkursåpning kan fremsettes elektronisk, i tillegg til over telefon eller annen enkel måte. Det er presisert i forskriften § 2 tredje punktum at melding framsatt i elektronisk form regnes som skriftlig.

Utkast til forskrifter følger vedlagt. Vedlagt følger også en liste over høringsinstansene. Vi ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger høringsbrevet for underliggende organer og organisasjoner på sitt område.

Høringsfristen er 22. august 2007. Eventuell uttalelse til forslagene bes sendt til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med hilsen


Håvard Bekkelund
avdelingsdirektør

                                                              Steinar Backe
                                                              rådgiver


Vedlegg:

 
Forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven.

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 23. august 1993 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) § 78 og § 144 og lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 27. Endret ved forskrifter 6 nov 1995 nr. 877, 17 des 1998 nr. 1399, 12 nov 1999 nr. 1170, 11 okt 2002 nr. 1094, 26 juni 2003 nr. 887, 12 des 2003 nr. 1544, 27 jan 2006 nr. 88 (bl.a tittel).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Det føres et register over sentrale opplysninger om bo tatt under behandling av retten som konkursbo etter lov om gjeldsforhandling og konkurs av 8. juni 1984 nr. 58 og om aksjeselskaper som tvangsavvikles etter konkurslovens regler.
       Konkursregisteret føres av Registerenheten i Brønnøysund.
 
§ 2. Konkursregisteret føres i et edb-basert registreringssystem og er felles for hele landet.

Kapittel 2. Hva konkursregisteret skal inneholde

§ 3. Opplysningene nevnt i nr. 1 til 13 nedenfor registreres i Konkursregisteret på konkursboets organisasjonsnummer.
1.  Har skyldneren drevet et enkeltpersonforetak registrert i Foretakregisteret, registreres skyldnerens navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), firma, adresse og organisasjonsnummer.
Ved konkurs i andre typer foretak som har vært registrert i Foretaksregisteret, registreres foretakets organisasjonsnummer, nåværende og eventuelt tidligere firma, adresse siste år, bransje, dato for kjennelse om konkursåpning, navn på den retten som har åpnet konkurs og konkursboets saksnummer. 
For andre skyldnere registreres skyldnerens navn, stilling, siste boligadresse og fødselsnummer (11 siffer). 
2.  Registeret skal inneholde opplysning om konkursen er åpnet etter oppbud eller etter begjæring fra en fordringshaver, eller om boet er et tvangsavviklingsbo etter aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 § 16-18 første ledd eller allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr. 45 § 16-18 første ledd. 
3.  Registeret skal inneholde opplysning om registrert stiftelsesår for foretak og andre sammenslutninger, samt om ansvarskapitalens størrelse. 
4.  Er skyldneren et selskap skal navn, fødselsnummer (11 siffer) og siste boligadresse til den eller dem som har vært daglig leder i selskapet de siste fem årene før konkursen og til dem som har vært styreledere og styremedlemmer de siste to årene før konkursen registreres. Det skal registreres når styrelederne og styremedlemmene tiltrådte sine verv, og eventuelt når de fratrådte. Registeret skal inneholde opplysning om hvem som har vært selskapets revisor de siste to årene før konkursen med angivelse av revisornummer og kontoradresse. Hadde selskapet ikke revisor, skal regnskapsførers navn, personnummer og eventuelt organisasjonsnummer og adresse registreres. 
5.  Registeret skal inneholde opplysning om daglig leder, styreleder eller innehaver i foretak som er konkurs har lederansvar eller styreverv i andre foretak på konkursåpningstidspunktet. 
6.  Ved konkurs i aksjeselskap stiftet senere enn fem år før konkursåpningen, skal stifterne registreres. Personlige stiftere registreres med navn, boligadresse og fødselsnummer, og foretak registreres med firma, kontoradresse og organisasjonsnummer. 
7.  Ved konkurs i aksjeselskap skal registeret inneholde opplysninger om eiere som eier eller som i løpet av de siste fem årene før konkursåpningen har eid mer enn 20% av aksjene. Personlige eiere registreres med navn, boligadresse og fødselsnummer, foretak registreres med firma, kontoradresse og organisasjonsnummer. 
8.  Registeret skal inneholde opplysning om bostyrers navn, kontor- og postadresse, telefon- og telefaksnummer. Dersom borevisor er oppnevnt, registreres dennes navn, kontor- og postadresse, telefon og telefaksnummer. 
9.  Dato for avsluttet bobehandling skal registreres. Registeret skal inneholde opplysning om med hvilken hjemmel bobehandlingen er innstilt. Er det foretatt utlodning etter § 128, skal dividenden angis. 
10.  Registeret skal inneholde opplysninger om bomassen og fordringsmassen, herunder hvilken del av fordringsmassen som er pantesikret.
11.  Registeret skal inneholde opplysning om bostyrerens innberetning er oversendt påtalemyndigheten. Er innberetningen oversendt, skal politidistriktet og datoen for oversendelse registreres. 
12.  Det skal registreres hvem som i praksis har fungert som daglig leder og styreleder, dersom det fremgår av bostyrers innberetning at dette er en annen enn det som fremkommer av nr. 4. Vedkommendes fødselsnummer og adresse skal registreres. 
13.  Dersom det er ilagt konkurskarantene skal følgende opplysninger registreres:  
a) navn, fødselsnummer (11 siffer) og siste boligadresse for den eller dem som er ilagt konkurskarantene, 
b) datoen for kjennelsen om konkurskarantene, 
c) karantenens utløpsdato, 
d) om kjennelsen innebærer at den som er ilagt karantene skal fjernes fra verv som nevnt i konkursloven § 142 fjerde ledd, og i tilfelle en oversikt over disse vervene. 
       Bestemmelsene i første ledd nr. 1 til 13 får anvendelse så langt de passer når registreringsenheten er et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som er under tvangsavvikling etter konkurslovens regler.
       Er selskapet tvangsoppløst etter konkurslovens regler, får bestemmelsene i nummer 1-11 anvendelse så langt de passer.
 
Kapittel 3. Innhenting av opplysningene

§ 4. Den rett som avsier kjennelse om konkursåpning, skal straks, fortrinnsvis pr. telefaks eller som elektronisk post, sende melding til Konkursregisteret med opplysninger som nevnt i § 3 nr. 1, 2 og 8, tidsangivelse og adresse for første skiftesamling, frist for fordringsanmeldelser og fristdagen.
§ 5. Dersom ny bostyrer blir oppnevnt, skal dette snarest meldes til Konkursregisteret.
       Retten skal snarest etter avsluttet bobehandling sende Konkursregisteret avsluttende kjennelse eller utlodning.
       Har retten avsagt kjennelse om konkurskarantene, skal denne straks sendes Konkursregisteret. Retten skal også gi melding dersom kjennelsen om konkurskarantene blir omgjort eller virkningen faller bort etter reglene i konkurslovens § 143 fjerde eller femte ledd.
       Dersom en kjennelse om konkursåpning eller konkurskarantene blir opphevet etter kjæremål, skal retten straks gi Konkursregisteret melding om dette.
       Likeledes skal melding straks gis dersom et kjæremål over kjennelse om konkurskarantene gis oppsettende virkning etter konkurslovens § 143 tredje ledd.
 
§ 6. Straks melding som nevnt i § 4 er mottatt, skal registerfører innhente fra Foretaksregisteret, Løsøreregisteret og Regnskapsregisteret opplysninger nevnt i § 3 nr. 1-6 som er registrert i disse registre eller som finnes i dokumenter som er sendt inn til disse registre. Opplysningene skal straks, fortrinnsvis elektronisk eller pr. telefaks, oversendes bostyrer sammen med panteattest fra Løsøreregisteret, firmaattest fra Foretaksregisteret og siste års innsendte regnskap fra Regnskapsregisteret. Dersom panteattesten viser til en ektepakt, oversendes også kopi av ektepakten.
       Dersom en kjennelse om konkursåpning eller konkurskarantene oppheves etter kjæremål eller omgjøres etter konkurslovens § 143 fjerde ledd, skal registerfører påse at opplysningene som er registrert i henhold til kjennelsen slettes.
 
§ 7. Blir bostyrer oppmerksom på feil i registeret eller meddelte opplysninger, skal han snarest underrette registeret om dette.
       Bostyrer innhenter opplysninger som nevnt i § 3 nr. 7 og meddeler Konkursregisteret dette snarest.
       Bostyrers undersøkelsesplikt etter annet ledd er begrenset til det som står i et rimelig forhold til opplysningenes viktighet.
       Under bobehandling skal bostyrer sende et eksemplar av innberetninger til retten til Konkursregisteret.
 
Kapittel 4. Melding til registrerte personer

§ 8. Registerføreren skal straks en person er registrert i Konkursregisteret, sende melding til vedkommende om dette med opplysning om hva som er registrert. Det samme gjelder dersom opplysninger om en slik person slettes fra registeret etter § 6 annet ledd. Det skal i meldingen opplyses om at eventuelle feil kan kreves rettet.

Kapittel 5. Kunngjøringer etter konkursloven
 
§ 9. Registerføreren skal straks han mottar melding om forhold som skal kunngjøres etter konkursloven, sørge for kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.
       Ved melding om konkursåpning skal registerføreren også sørge for aviskunngjøring som nevnt i konkursloven § 78 tredje ledd.
       Registerfører kan etter avtale påta seg å sørge for aviskunngjøring av andre opplysninger som etter konkursloven skal kunngjøres i avis.
 
§ 9a. Aviskunngjøring etter konkursloven § 35 annet ledd skal minst innholde skyldnerens navn, fødselsdato eller organisasjonsnummer og adresse, opplysninger om gjeldsnemnda og om tid og sted for første fordringshavermøte.
       Aviskunngjøring etter konkursloven § 78 tredje ledd skal minst innholde skyldnerens navn, fødselsdato eller organisasjonsnummer og adresse, opplysninger om bostyrer og om tid og sted for første skiftesamling.
       Aviskunngjøring etter konkursloven § 125 skal minst innholde skyldnerens navn, fødselsdato eller organisasjonsnummer og adresse, dato for avsagt kjennelse og frist for kjæremål.
       En aviskunngjøring i forkortet form skal henvise til Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon på www.brreg.no for ytterligere informasjon.
 
Kapittel 6. Avgivelse av opplysninger fra registeret mm

§ 10. Enhver kan ved henvendelse til Konkursregisteret få oppgitt følgende registrerte opplysninger:
- personer, foretak, stiftelser og andre sammenslutninger som er gått konkurs,
- aksjeselskaper som tvangsavvikles etter konkurslovens regler,
- foretakets nåværende og eventuelle tidligere firma og adresse siste år, stilling eller bransje, grunnlag for konkursen, rettens navn, dato for konkursåpning eller kjennelse om tvangsoppløsning, saksnummer, bostyrer, borevisor, tid og sted for første skiftesamling, frist for fordringsanmeldelser og fristdagen,
- stiftere, eiere, daglig leder, styreleder og revisor eller regnskapsfører,
- om daglig leder og styrelederen har lederansvar eller styreverv i andre foretak,
- om ilagt konkurskarantene,
- dato for avsluttet bobehandling og om bobehandlingen er innstilt og med hvilken hjemmel, om det er foretatt utlodning og med hvilken dividende.
       Ved forespørsel til registeret skal sikker identifikasjon oppgis.
       Øvrige opplysninger kan kun gis domstolene, politi- og påtalemyndigheten, bostyrere i konkursbo, Kredittilsynet, skatte- og avgiftsmyndighetene, foruten den opplysningene gjelder. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og offentlige myndigheter gis adgang til registrerte opplysninger om bostyrere. Opplysningene er dessuten tilgjengelig til bruk for forskning. Forskere som mottar opplysninger er undergitt taushetsplikt jf. reglene i forvaltningsloven § 13e.
 
§ 11. Opplysninger etter § 10 er offentlig tilgjengelig i fem år etter avsluttende kjennelse eller utlodning.
       Opplysningene i Konkursregisteret er, ti år etter avsluttende kjennelse eller utlodning, bare tilgjengelig til bruk for forskning. Den som mottar opplysninger er undergitt taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven § 13e. Opplysningene er også tilgjengelig for den opplysningene gjelder.
 
§ 12. Dersom boet leveres tilbake til skyldneren i medhold av konkursloven § 136 eller dersom det oppnås tvangsakkord under konkursbehandlingen etter konkursloven kapittel XIV, skal opplysningene om konkurskarantene kun gis myndigheter og personer som nevnt i § 10 tredje ledd. Det samme gjelder dersom karantenetiden er utløpt.
§ 13. De innsendte dokumenter kan mikrofilmes, lagres på optisk disk eller på annen hensiktsmessig måte. Dokumentene makuleres etter at mikrofilm er kontrollert og funnet i orden.
§ 14. Justisdepartementet kan utarbeide særskilte blanketter eller skjema for meldinger som skal sendes registeret.

Kapittel 7. Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon - kunngjøringer etter konkursloven
 
§ 15. Føreren av Konkursregisteret administrerer kunngjøringer som skal inntas i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon etter konkursloven. Den elektroniske kunngjøringspublikasjonen er ikke en del av Konkursregisteret. Føreren av Konkursregisteret overfører kunngjøringsopplysninger fra Konkursregisteret til den elektroniske kunngjøringspublikasjonen.
 
§ 16. Det skal være mulig for enhver å søke informasjon etter følgende søkekriterier i kunngjøringer inntatt i den elektroniske kunngjøringspublikasjonen:
a) skyldnerens organisasjonsnummer eller fødselsnummer og navn,
b) et bestemt tidsrom,
c) et geografisk område,
d) en bestemt næring.
 
§ 17. Opplysninger om konkursbo eller tvangsavviklingsbo som gjelder fysiske personer skal slettes ett år etter avsluttende kjennelse eller utlodning. Opplysninger om konkursbo eller tvangsavviklingsbo som gjelder juridiske personer skal slettes tre år etter avsluttende kjennelse eller utlodning.
       Opplysninger om gjeldsforhandlinger etter konkursloven i boet til fysiske personer skal slettes ett år etter gjeldsforhandlingens avslutning, jf. konkursloven kapittel VII. Opplysninger om gjeldsforhandlinger etter konkursloven i boet til juridiske personer skal slettes tre år etter avslutningen.
       Før sletting etter første eller annet ledd skal opplysningene lagres og oppbevares tilgjengelig kun for forskning. Den som mottar opplysninger er underlagt taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven § 13e. Opplysningene skal også være tilgjengelige for den de gjelder.
 
§ 18. Føreren av Konkursregisteret skal tilby abonnementsordninger for opplysninger som er inntatt i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.
       Om konkursbo og tvangsavviklingsbo kan det abonneres på opplysninger om åpninger, innkalling til skiftesamling, avslutninger, innstillinger, opphevinger og beslutninger om at bobehandlingen skal fortsette.
       Om gjeldsforhandlingsbo kan det abonneres på kunngjorte opplysninger om åpning av forhandling om frivillig gjeldsordning, åpning av tvangsakkord, opplysning om akkord etter konkursloven § 53 annet ledd, og om innstilling etter konkursloven § 56 annet ledd.
       Det kan abonneres etter følgende kriterier:
a) alle konkurser,
b) alle konkurser og tvangsavviklingsbo,
c) alle konkurser, tvangsavviklingsbo og gjeldsforhandlingsbo,
d) et geografisk område,
e) en bestemt næring,
f) skyldnerens organisasjonsnummer eller fødselsnummer,
g) et bestemt tidsrom.
 
§ 19. Det skal tilbys abonnement på periodiske utskrifter i elektronisk form, for eksempel som vedlegg til e-post.
       Det skal videre tilbys abonnement i form av elektronisk tilsendte kunngjøringsopplysninger. Mottakeren må da tilfredsstille de krav Brønnøysundregistrene setter til tekniske forutsetninger.
 
§ 20. Konkursregisteret kan ta betalt for abonnementene til selvkost for å dekke utgifter til abonnementsordningen. Departementet kan gi nærmere regler om finansieringen.
 
Kapittel 8. Bruk av elektronisk kommunikasjon under konkursbobehandling
 
§ 21.  Dokumenter og opplysninger som gjelder et konkursbo, kan gjøres elektronisk tilgjengelig på egne bosider som drives av Brønnøysundregistrene. Dette gjelder også for bo som etter aksjeloven og allmennaksjeloven skal tvangsavvikles etter konkurslovens regler.
I de tilfeller hvor konkursloven har bestemmelser om at informasjon skal sendes, meldes, meddeles, eller det skal gis varsel, underretning mv., kan dette skje direkte til mottaker ved e-post eller annen form for elektronisk kommunikasjon. Kommunikasjonen må skje i en form som sikrer autentisitet over hvem som er avsender og notoritet over dokumentets innhold.

§ 22. Konkursregisteret gir bostyreren tilgang til å benytte bosiden under konkursbehandlingen. Når konkursåpning blir meldt til Konkursregisteret, skal registerføreren sende en elektronisk melding til bostyreren med nødvendig informasjon for bruk av bosiden.
Bostyreren gir tilgang til bosiden til fordringshaverne, offentlige myndigheter og andre som ifølge lov eller med hjemmel i lov har rett til å motta slik informasjon fra bosiden
De som gis tilgang til bosiden, er fritatt fra å søke om konsesjon for å håndtere sensitive personopplysninger i sammenheng med dette.

§ 23. Føreren av Konkursregisteret skal senest 6 måneder etter avsluttende kjennelse eller utlodning slette opplysningene fra bosiden.
Brønnøysundregistrene skal oppbevare elektroniske dokumenter i henhold til de regler som er fastsatt i eller i medhold av lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv.

§ 24. Føreren av Konkursregistret skal til enhver tid tilby egnede abonnementsordninger i elektronisk form til fordringshavere og offentlige myndigheter på opplysninger fra de elektroniske bosider hos Brønnøysundregistrene.
Det skal tilbys abonnement i form av elektronisk melding om at nye opplysninger er tilgjengelige på bosiden.
Mottakeren må tilfredsstille de krav Brønnøysundregistrene setter til tekniske forutsetninger.
Konkursregisteret kan ta betalt for abonnementene til selvkost for å dekke utgifter til abonnementsordningen. Departementet kan gi nærmere regler om finansieringen.

Kapittel 9. Gebyrer og ikrafttredelse

§ 22. Denne forskrift trer i kraft 1. september 1993 og gjelder for konkurser åpnet etter denne dato. Kunngjøring av konkurser etter § 9 gjelder fra ikrafttredelsen.
       Fra 1. september 1993 oppheves forskrift av 26. april 1991 nr. 287 om Konkurskaranteneregisteret gitt i medhold av konkursloven § 143a og rettsgebyrloven § 27.


 

Liste over høringsinstanser

Departementene

Brønnøysundregistrene
Konkursrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
ØKOKRIM
Datatilsynet

Domstoladministrasjonen
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Stavanger byfogdembete
Oslo byfodembete

Den norske advokatforening
Den norske revisorforening
Finansnæringens Hovedorgansisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Norske Inkassobyråers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Stiftelsen Norsk Konkursfond
Styreakademiet – Norsk Forening for Styrearbeid

 

Til toppen