Høring - Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven om godkjenningsordning for personer med utenlandsk lærerkompetanse

Utdanningsdirektoratet foreslås som sentral instans for godkjenning av lærere med kvalifikasjoner fra andre land. Saken omhandler forslag til hvordan direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner kan gjennomføres på grunnopplæringens område. Direktivet gjelder for statsborgere fra land omfattet av EØS-avtalen. Forslaget til endringer i forskriften til opplæringsloven inneholder også en bestemmelse om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra lærere fra land utenfor EØS.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.02.2008

Utdanningsdirektoratet foreslås som sentral instans for godkjenning av lærere med kvalifikasjoner fra andre land. Saken omhandler forslag til hvordan direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner kan gjennomføres på grunnopplæringens område. Direktivet gjelder for statsborgere fra land omfattet av EØS-avtalen. Forslaget til endringer i forskriften til opplæringsloven inneholder også en bestemmelse om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra lærere fra land utenfor EØS.
(20.12.2007)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste (pdf-fil)

Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven (FOR 2006-06-23 nr 724) (pdf-fil)

Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet. Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. september 2008 med ikrafttredelse 3. oktober 2008. Forskriftsendringen er publisert på Lovdata.