Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2020

Vår ref.: 17/3256

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 11. mai 2017 nr. 557 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning (grenseelvforskriften), forskrift 11. mai 2017 nr. 558 om fiske i Tanavassdragets nedre norske del (forskrift for nedre norske del) og forskrift 11. mai 2017 nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka (forskrift for sidevassdragene).

Forvaltningen av fisket i Tanavassdraget, især når det gjelder grenseelvstrekningen, skjer i fellesskap med finske myndigheter og tar utgangspunkt i Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 (Tanaavtalen), som inneholder felles fiskeregler som norske og finske myndigheter er forpliktet til å innta i sitt nasjonale regelverk. I Norge er fiskereglene hovedsakelig gjennomført gjennom grenseelvforskriften, hvor det nå foreslås mindre endringer. Det foreslås også enkelte endringer i forskriften for nedre norske del og forskriften for sidevassdragene.

Tanaavtalen legger opp til at det skal foretas en årlig evaluering av fiskereglene, jf. artikkel 7. Med utgangspunkt i denne evalueringen, kan norske og finske myndigheter vedta mindre, midlertidige fravik fra fiskereglene dersom det er behov for slike justeringer for å sikre en bærekraftig forvaltning av laksebestandene, eller dersom fiskebestandenes tilstand for øvrig tillater det, jf. artikkel 6. Fravikene nedfelles i en særskilt tilleggsprotokoll til Tanaavtalen. Den norsk-finske overvåknings- og forskningsgruppen har evaluert statusen for laksebestandene i Tanavassdraget for 2019, jf. rapport 1/2019.[1] Den norsk-finske arbeidsgruppen for forvaltning av fisket i Tanavassdraget (heretter arbeidsgruppen) har også bidratt i evalueringen av fiskereglene og endringsforslagene. Lokale rettighetshavere på både norsk og finsk side av vassdraget er representert i arbeidsgruppen.

Det har tidligere vært gjennomført to evalueringer av fiskereglene jf. artikkel 7 i Tanaavtalen. Etter evalueringen av fiskesesongen 2017, ble de avtalte fravikene fra fiskereglene tatt inn i tilleggsprotokoll til Tanaavtalen av 23. mars 2018.[2] Tilleggsprotokollen ble gjennomført i det norske forskriftsverket ved endringsforskrift av samme dato.[3] Etter evalueringen av fiskesesongen 2018, ble de avtalte fravikene tatt inn i tilleggsprotokoll til Tanaavtalen av 29. mars 2019.[4] Tilleggsprotokollen ble gjennomført i det norske forskriftsverket av endringsforskrift av 4. april 2019.[5]

Etter fiskesesongen 2019 har arbeidsgruppen igjen foretatt en evaluering av fiskereglene, blant annet på bakgrunn av overvåkings- og forskningsgruppens statusrapport. Arbeidsgruppen har kommet til at det også for fiskesesongen 2020 er behov for enkelte endringer, og har fremlagt forslag om dette til finske og norske myndigheter. Enkelte av forslagene går ut på å forlenge noen av fravikelsene som ble vedtatt før fiskesesongen 2018 og 2019.

Det ble avhold et felles møte i Oslo 4.-5. februar 2020, hvor norske og finske myndigheter og lokale rettighetshavere diskuterte og vurderte behovet for å endre fiskereglene, med utgangspunkt i forslagene fremlagt av arbeidsgruppen. Basert på forslagene og det som kom fram under møtet, har norske og finske myndigheter kommet til at det bør foretas enkelte fravik fra fiskereglene for fiskesesongen 2020. Aktuelle fravik blir endelig godkjent av begge myndigheter ved vedtakelsen av en ny tilleggsprotokoll til Tanaavtalen, etter denne høringen. Fravikene kan gjelde for en tidsbegrenset periode på inntil tre år, jf. Tanaavtalens artikkel 6 nr. 3. I tilleggsprotokollen vil det bli lagt opp til at fravikene i utgangspunktet skal gjelde ut fiskesesongen 2020. I de tilfeller hvor fravik skal gjelde for en lengre periode (inntil tre år), fremgår dette særskilt i protokollen. Varigheten av det enkelte fravik kan også besluttes forlenget ved utløpet av opprinnelig gyldighetsperiode. Det understrekes at fiskereglene i all hovedsak skal ligge fast i den første femårsperioden, jf. Tanaavtalen artikkel 5 nr. 2, og at det nå kun er rom for mindre, midlertidige fravik.

I vedlagte høringsnotat foreslås et antall mindre endringer i avtalens vedlegg 2 om fiskereglene, og tilsvarende endringer i den norske grenseelvforskriften. Etter innspill fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), og for å sikre at fiskereglene i de ulike delene av Tanavassdraget er mest mulig likt utformet, foreslås også enkelte justeringer i forskriften for nedre norske del og forskrift for sidevassdragene.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 17/3256, i stedet sendes på e-post til [email protected].

Fristen for å sende inn innspill er 18. mars 2020.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør
Julie Gjørtz Howden
rådgiver

[1] Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2019, Rapport fra overvåkings- og forskningsgruppen for Tana 1/2019.

[2] Protokoll mellom det norske Klima- og miljødepartementet og det finske Jord- og skogbruksdepartementet etter Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 (Tanaavtalen) artikkel 7 jf. artikkel 6 om fravikelser fra avtalens Vedlegg 2 Fiskeregler for Tanavassdraget av 23. mars 2018.

[3] Forskrift 23. mars 2018 nr. 486 om endring i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

[4] Protokoll mellom det norske Klima- og miljødepartementet og det finske Jord- og skogbruksdepartementet etter Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 (Tanaavtalen) artikkel 6 og artikkel 7 om fravikelser fra avtalens Vedlegg 2 – Fiskeregler for Tanavassdraget.

[5] Forskrift 4. april 2019 om endring i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del, forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Finnmarkseiendommen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Karasjok Jeger- og Fiskeforening

Karasjok kommune

Karasjok laksefiskesone

Kautokeino Jeger- og Fiskeforening

Kautokeino kommune

Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Norges Jeger- og Fiskeforbund, Finnmark

Norsk institutt for naturforskning

Sametinget

Statens naturoppsyn

Tana Jeger- og Fiskeforening

Tana kommune

Tanavassdragets fiskeforvaltning

Tanavassdragets fiskerettshavere

Tanavassdragets stangfiskeforening

Troms og Finnmark fylkeskommune

Utenriksdepartementet