Høring - forslag til endringer i lotteriloven — pyramidespill

Vedlagt følger forslag til endringer i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. Forslaget innebærer at reglene om pyramidespill i lotteriloven § 16 endres. Formålet med lovendringen er å stanse både rene og kamuflerte pyramidespill og å søke å trekke grensen mellom lovlig og ulovlig pyramidelignende omsetningsformer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/01374 AØ LKM

18.03.05

Høringsbrev - forslag til endringer i lotteriloven – pyramidespill Vedlagt følger forslag til endringer i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Forslaget innebærer at reglene om pyramidespill i lotteriloven § 16 endres. Formålet med lovendringen er å forby pyramidespill og å søke å trekke grensen mellom lovlig og ulovlig pyramidelignende omsetningsformer. Forslaget tar ikke sikte på å nærmere regulere lovlig MLM –virksomhet, men presiserer hva som er avgjørende for grensedragningen mellom ulovlig pyramidespill og lovlig nettverksvirksomhet.

Departementet gjør for øvrig oppmerksom på at det i EU foreligger et forslag til et direktiv om virksomheters urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked. Forslaget inneholder et forbud mot pyramidelignende omsetningssystemer der verving er det sentrale framfor salg av produkter. Dette direktivet vil også ventelig bli gjort gjeldende innenfor EØS- området, og er et såkalt totalharmoniseringsdirektiv. Det betyr at medlemslandene skal gjennomføre regler med samme innhold som direktivet.

For å kunne oppnå effektiv håndhevelse av forbudet mot pyramidelignende omsetningsformer i forslaget til § 16 annet ledd, lanserer departementet ulike lovtiltak med sikte på å ivareta dette formålet. Departementet ber høringsinstansene spesielt om å uttale seg om de foreslåtte lovtiltakene, som er nærmere beskrevet i kapittel 9.

Departementet ber om merknader til forslaget innen 4. mai 2005.

Det gis ikke utsettelse på høringsfristen, i det departementet tar sikte på å legge frem saken for Stortinget før sommeren. Det bes om at høringsmerknader også sendes elektronisk til: lena-kristin.moe@kkd.dep.no

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.

ekspedisjonssjef

Lena Kristin Moe

rådgiver

Barne- og familiedepartementet

Brønnøysundregistrene

Den norske advokatforening

Direktesalgsforbundet

Finansdepartementet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Justisdepartementet

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Landets politidistrikter

Lotteritilsynet

NHO

Nærings- og handelsdepartementet

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Økokrim