Høring - Forslag til endringer i Luftfartsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2003

Vår ref.: -

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2299 - 701.3

07.07.03

Høring av forslag til endringer i lov AV 11. JUNI 1993 NR. 101 OM LUFTFART (LUFTFARTSLOVEN)

Vedlagt følger Samferdselsdepartementets høringsnotatet med forslag til endringer i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven). Selv om det er liten indre sammenheng mellom forslagene, mener departementet det er hensiktsmessig å fremme dem i et samlet dokument.

Med tanke på å klargjøre muligheten for å legge forvaltningsoppgaver til organer utenfor den ordinære luftfartsforvaltningen (Avinor AS, Norsk Aero Klubb osv.), foreslås det å endre lovens § 15-3. Luftfartsloven har i dag ingen egen beredskapshjemmel, slik andre lover innenfor samferdsels- og kommunikasjonssektoren har. For å bøte på dette, foreslår departementet en ny beredskapshjemmel. Videre foreslås det nye hjemler for vandelsvurdering av flygeledere og personer som trenger adgangskort til nasjonale lufthavner. Gebyrene for registrering i luftfartøyregisteret er i dag knyttet til rettsgebyrloven. Blant annet for å unngå kostnadsmotivert valg av registreringsland, foreslås det at luftfartsloven får en egen gebyrhjemmel som gjør det mulig å beregne gebyrene på en annen måte. Endelig foreslås det en klargjøring av hjemmelsgrunnlaget for å trekke tilbake et luftfartøys luftdyktighetsbevis som følge av manglende forsikring.

Uttalelser til høringsnotatet må være departementet i hende innen 7. oktober 2003.

Med hilsen

Signe Moe e.f

Morten Foss

Vedlegg:
Liste over høringsinstanser
Høringsnotat

Justisdepartementet
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Avinor AS
Luftfartstilsynet
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Riksadvokaten
Politidirektoratet
Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard
Politiets sikkerhetstjeneste

Agderfly AS
Airlift AS
Arctic Air AS
Ben Air AS
Bergen Air Transport AS
Braathens ASA
CHC Helikopter Service AS
Coast Air AS
European Helicopter Center
Fjellanger Widerøe Aviation AS
Fjellfly
Fonnafly Sjø AS
Fossum Fly
Fotonor AS
Flyreklame AS
Helifly AS
Heli-Team AS
Helikopterdrift AS
Helitrans AS
Hesnes Air AS
Kato Airline AS
Lofotfly AS
Lufttransport AS
Løkenfly
Norcopter AS
Nordic Aviation Resources
Nordlandsfly AS
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopterskole AS
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle AS
Norwegian Aviation College
Pegasus Helicopter AS
Rørosfly
SAAB Norsk Flytjeneste AS
SAS Norge ASA
Sundt Air AS
Trans Wing AS
Widerøes Flyveselskap ASA
Oslo Lufthavn AS
Sandefjord lufthavn, Torp
Board of Airline Representatives in Norway (Barin)

Flyselskapenes Landsforening
Norsk Aero Klubb
Norsk Allmennflyforening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flygelederforening
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Helikopteransattes Forbund
Norsk Trafikkflygerforening
PRIFO
Norsk Kabinforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Fellesforbundet
Datatilsynet
Sivilombudsmannen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Lufthavnenes Tjenestemannslag
Direktoratet for arbeidstilsynet
Norsk Speditørforbund