Høring - Forslag til endringer i Luftfartsloven

Resultat: Ot.prp.nr. 65 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, Innst.O.nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra samferdselskomiteen om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Høringsfrist: 07.10.03

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2003

  • Høringsfrist: 07.10.03