Høring - Forslag til endringer i reglene for behovsprøving av barnetillegg til uføretrygd mv.

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i reglene for behovsprøving av barnetillegg til uføretrygd mv.

Status: På høring

Høringsfrist: 04.01.2022

Vår ref.: 21/3253

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i reglene for behovsprøving av barnetillegg til uføretrygd mv.

Barnetillegg til personer som mottar uføretrygd eller alderspensjon er behovsprøvd mot inntekt. Når et barn blir forsørget av flere som mottar uføretrygd eller alderspensjon, er det den som har rett til høyest tillegg som mottar utbetalingen. Enkelte erstatningsutbetalinger er unntatt fra inntektsprøvingen. 

Det er i dag avgjørende hvem av foreldrene som mottar erstatningen, og hvem av foreldrene som får barnetillegget utbetalt. Dermed kan det være tilfeldig om erstatningen fører til reduksjon av barnetillegget eller ikke. For å unngå slike tilfeldige utslag, foreslås det å utvide unntaket.

Frist for høringssvar: 4. januar 2022.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan avgi høringsuttalelse. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar", nedenfor. Alle innspill er offentlige etter offentleglova og blir publisert på vår nettside.

Med hilsen

Sara Bruvoll (e.f.)
avdelingsdirektør

Marit Kristine Melby
rådgiver

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeid & inkludering
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Datatilsynet
 • Delta
 • Den Norske Aktuarforening
 • Departementene
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forbrukertilsynet
 • Forskningsinstituttet Fafo
 • Forsvarets seniorforbund
 • Frischsenteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Gabler
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Konkurransetilsynet
 • KS
 • Landsforbundet for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • NITO
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjon for alle
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Pensjonstrygden for fiskere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Regelrådet
 • Regnskap Norge
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sámediggi - Sametinget
 • Samfunnsbedriftene
 • Senior Norge
 • Seniorenes Fellesorganisasjon
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sivilombudet
 • Skattedirektoratet
 • Statens pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon (ULO)
 • Unge funksjonshemmede
 • UNIO
 • Velferdsalliansen
 • YS