Høring - Forslag til endringer i regnskapsloven - egenkapitalmetoden og virkelig verdi på finansielle instrumenter

Resultat: Ot.prp. nr. 15 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/0114 FM EDK

20.01.2003

Forslag til endringer i regnskapsloven – egenkapitalmetoden og virkelig verdi på finansielle instrumenter

Regjeringen nedsatte 7. juni 2002 et utvalg som skal evaluere regnskapsloven. Etter mandatet, som endret ved brev 17. desember 2002 fra Finansdepartementet, skal Utvalget avgi sin endelige utredning innen 30. juni 2003. Utvalget skal utarbeide et høringsnotat innen 31. desember 2002 om gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2001/65/EF (virkelig verdi på finansielle instrumenter) og om fortsatt utsatt plikt til å anvende egenkapitalmetoden og bruttometoden i selskapsregnskapet. Bakgrunnen for at det er satt en kortere frist for å utrede disse punktene i mandatet, er kort frist for gjennomføring av direktivet (innen 1. januar 2004) og behov for at overgangsregelen om egenkapitalmetoden skal gjelde inntil evalueringen av regnskapsloven er fullført.

Direktivet om virkelig verdi på finansielle instrumenter gjennomfører endringer i gjeldende regnskapsdirektiver. Formålet med direktivet er å tillate anvendelse av den internasjonale regnskapsstandarden (IAS 39) om regnskapsføring av finansielle instrumenter. Utvalget legger vekt på at gjennomføringsfristen for direktivet er 1. januar 2004, mens Europaparlaments- og rådsforordning 1606/2002/EF om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder i sin alminnelighet (EØS-relevant) skal gis virkning først fra 2005. Utvalget foreslår på denne bakgrunn at en utnytter adgangen etter direktivet om virkelig verdi til å begrense anvendelsen til konsernregnskaper og til å gjøre det valgfritt å anvende virkelig verdi ut over det som allerede følger av regnskapsloven § 5-8. Utvalget varsler at disse vurderingene anses som foreløpige og at det kan skje endringer i utvalgets endelige innstilling.

Den gjeldende overgangsregelen i regnskapsloven § 10-3 om utsatt plikt til å anvende egenkapitalmetoden og bruttometoden i selskapsregnskapet omfatter regnskapsår til og med 2003. Utvalget skal som en del av evalueringen vurdere om det bør være en slik plikt. Eventuelle endringer som følge av utvalgets vurderinger og forslag, vil ikke kunne tre i kraft før den midlertidige valgadgangen utløper.

Det bes om at høringsuttalelser på to sider eller mer vedlegges på diskett eller sendes på e‑post til adressen: arkiv.postmottak@finans.dep.no. Vi ber om høringsmerknader innen 21. april 2003.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

Forslag til endring av regnskapsloven – egenkapitalmetoden og virkelig verdi på finansielle instrumenter

Vi viser til Finansdepartementets brev av 17. desember 2002 hvor utvalgets frist for avgivelse av innstilling er justert.

Som nevnt i vårt brev av 15. november ser utvalget at det kan være behov for tidligere lovendringer på to områder som omfattes av mandatet. Utvalget har derfor utarbeidet forslag til endringer i regnskapsloven hvor departementet bør vurdere om det skal fremmes forslag til endringer i løpet av 2003.

EØS-reglene som svarer til ”limitid fair value”- direktivet skal gjennomføres i norsk rett innen 1. januar 2004. Plikten til å anvende egenkapitalmetoden og bruttometoden i selskapsregnskapet etter regnskapsloven §§ 5-17 og 5-18 er i medhold av regnskapsloven § 10-3 utsatt til og med regnskapsåret 2003. Utvalget oversender sine forslag om endring av regnskapsloven (Lov om årsregnskap m.v. av 17.7.1998 nr. 56) § 5-8 om finansielle instrumenter og § 10-3 om overgangsregler knyttet til egenkapitalmetoden og bruttometoden.

Forslag til høringsnotater, lovtekst og forskrift følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Finn Berg Jacobsen
utvalgsleder

Aksjesparerforeningen i Norge
Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
Brønnøysundregistrene – Regnskapsregisteret
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske Revisorforening (Revisorforeningen)
ENOVA SF
Erhvervs- og selskabsstyrelsen, Danmark
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
GRIP – senter for bærekraftig produksjon og forbruk
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bodø
Innsamlingskontrollen i Norge
Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Forsikringsforbund
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Kooperative Landsforening
Norges Rederiforbund
Norges Skatterevisorers Landsforening
Norges Skogeierforbund
Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
Norsk Bedriftsforbund
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
Norsk Investorforum
Norsk RegnskapsStiftelse
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Oslo politidistrikt
Politidirektoratet
ProSus – Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn, Universitetet i Oslo
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge (Sparebankforeningen)
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Økokrim

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Fiskeridepartementet
Justisdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruksdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Helsedepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet

Til toppen