Høring - forslag til endringer i rettshjelpforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i rettshjelpforskriften. Forslaget innebærer å gjøre det obligatorisk for advokater og rettshjelpere å bruke en elektronisk skjemaløsning når de sender søknader om fri rettshjelp til statsforvalteren.

Status: På høring

Høringsfrist: 21.01.2022

Vår ref.: 21/6638

Høring - forslag til endringer i rettshjelpforskriften      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i rettshjelpforskriften.

I høringsnotatet foreslås det å gjøre det obligatorisk for advokater og rettshjelpere å bruke en elektronisk skjemaløsning når de sender søknader om fri rettshjelp, egeninnvilgelser og søknader om utvidet bevilling til fri rettshjelp til statsforvalteren. I dag er det valgfritt å sende elektronisk eller per post.

Fristen for å sende inn høringssvar er 21. januar 2022. Høringsfristen er kortere enn tre måneder ettersom forslaget til endringer kun berører en mindre gruppe profesjonelle aktører, hvor flesteparten allerede benytter den elektroniske skjemaløsningen.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Kaja Linde
fung. avdelingsdirektør

Ingrid Marie Skughei
førstekonsulent

Departementene

Statsforvalterne

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Domstoladministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Norges Juristforbund

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Statens sivilrettsforvaltning

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tolkeforeningen