Høring Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften -  behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.09.2019

Vår ref.: 19/3307

Høring - forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften -  behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften -  behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser.

Formålet med endringene er å gi statsborgermyndighetene en klar hjemmel for behandling   av personopplysninger i statsborgersaker. Bakgrunnen for forslaget er ny personvernforordning i EU (Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679. Det foreslås videre hjemmel for innhenting av utdanningsopplysninger fra kommuner, fylkeskommuner, universiteter og offentlige og private høyskoler og frittstående skoler og hjemmel for bruk av automatiserte avgjørelser i statsborgersaker.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2662139.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 2. september 2019.

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Med hilsen


Toril Melander Stene (e.f.)
avdelingsdirektør                                                           Cecilie Uteng
                                                                                           seniorrådgiver

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Kommunene
 • Domstolene (alle landets domstoler)
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (fylkesnemndene)
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Statsadvokatembetene
 • Adopsjonsforum
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Caritas Norge
 • Civita – Den liberale tankesmien
 • Datatilsynet
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomite
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Domstolsadministrasjonen
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Forsvarets høgskole
 • Fremskrittspartiet
 • Frivillighet Norge
 • Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høgskoler
 • Høyre
 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
 • InorAdopt
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Kompetanse Norge
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)
 • Kriminalomsorgens yrkesforbund
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kristelig folkeparti
 • Kristent interkulturelt arbeid
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Landets universiteter
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • Likestilling, integrering og mangfold (LIM)
 • Miljøpartiet De grønne
 • Minotenk
 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR)
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norges Juristforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
 • velferd og aldring (NOVA) Norsk institutt for forskning om oppvekst
 • Norsk legeforening
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norut Alta
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
 • Politidirektoratet
 • Politiets fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Politiets utlendingsenhet (PU)
 • Politihøgskolen
 • Private grunnskoler
 • Private skoler for funskjonshemmede
 • Private videregående skoler i Norge
 • PRIO
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Rødt
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senter for flerkulturell ungdom
 • Senter for fredsstudier
 • Senter for kunnskap og likestilling (KUN)
 • Senterpartiet
 • Sivilombudsmannen
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Tankesmien Agenda
 • Telemarksforskning
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Vitenskapelige Høgskoler
 • Venstre
 • Verdens barn
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 • ØKOKRIM