Høring - Forslag til endringer i tjenesteordning for biskoper — høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2006/03145KIATBH

16.05.2006

Forslag til endringer i tjenesteordning for biskoper

Vedlagt følger høringsnotat og forslag til endringer i tjenesteordning for biskoper. Fristen for å avgi høringsuttalelse, gjerne med konkrete forslag til endringer, er 1. oktober 2006. Biskopene bes vurdere om det skal innhentes synspunkter fra prostene, og vi ber om at synspunktene eventuelt innarbeides i biskopens uttalelse.

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f
ekspedisjonssjef

Thom M.Rafoss
avdelingsdirektør

Biskopene

Bispedømmerådene

Kirkerådet

KA - kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Det praktisk-teologiske seminar

Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det teologiske Menighetsfakultet

Misjonshøgskolen

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet, teoLOgene

Den norske kirkes kateketforening

Det Norske Diakonforbund

Musikernes fellesorganisasjon

Norsk Kvinnelig Teologforening