Høring - forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

Departementet forslår hjemmel for opprettelse av en nasjonal vitnemålsbank, ny klageordning for SIUs vedtak om programtilskudd, endringer i lov og forskrift som gjelder NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid og hjemmel til å gi institusjonene mulighet til å fastsette kortere frist for å påklage ikke bestått forprøve.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.12.2015

Vår ref.: 15/4145

Høring - endringer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om å endre universitets- og høyskoleloven. Departementet forslår hjemmel for opprettelse av en nasjonal vitnemålsbank, ny klageordning for SIUs vedtak om programtilskudd, endringer i lov og forskrift som gjelder NOKUTs akkrediterings- og tilsynsarbeid og hjemmel til å gi institusjonene mulighet til å fastsette kortere frist for å påklage ikke bestått forprøve.

Forfalskning av vitnemål og karakterutskrifter er et stort problem, og det brukes stadig mer ressurser på å kontrollere slike dokumenter. Dette gjelder også dokumentasjon av fullført norsk utdanning. Målet med en vitnemålsbank er å skape en tjeneste der personer på en enkel måte kan synliggjøre sine resultater for arbeidsgiver, utdanningsinstitusjoner og andre som har bruk for dem, og der mottakerne kan stole på at resultatene er korrekt gjengitt.

Kunnskapsdepartementet er klageinstans for klager på vedtak om tilskuddsmidler tilhørende programmene SIU forvalter for departementet. Det foreslås å innskrenke klageadgangen slik at man ikke lenger kan påklage den skjønnsmessige vurderingen i SIUs vedtak.

Det foreslås også endringer som skal legge til rette for at NOKUT kan gjennomføre mer målrettet tilsyn. Blant annet presiseres det at NOKUT skal føre tilsyn med institusjonenes samlede kvalitetsarbeid. Videre foreslås et krav om at akkrediterte studietilbud skal være i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og at akkreditering av studietilbud fra nye tilbydere minst må føre til bachelorgrad.

Bakgrunnen for forslaget om å gi institusjonene mulighet til å fastsette kortere frist for å påklage ikke bestått forprøve, er et ønske om å hindre forsinket opptak til lærerutdanning for studenter som gjennomfører forkurs og avlegger nasjonal forprøve i matematikk sommeren før semesterstart.

Vi viser til vedlagte høringsnotat for nærmere omtale av forslagene til endringer i universitets- og høyskoleloven.

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2439991 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 16. desember 2015.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten.

 

 

Med hilsen                                                                        

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

 

                                                                                         Irene Tveite-Strand 
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 

 

Vedlegg:
Høringsnotat

 

 

Departementene
Statlige og private universiteter og høyskoler
Fagskoler
Fellesstudieadministrativt tjenestesenter
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Datatilsynet
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Nasjonalt fagskoleråd
Norsk studentorganisasjon
ANSA
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk presseforbund
Steinerskoleforbundet
Sosialistisk opplysningsforbund
Tjenestemannsorganisasjonene i universitet- og høyskolesektoren
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
NHO
Abelia
Virke
Spekter
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge
Unio
Fylkeskommunene
Fylkesmannsembetene