Høring - forslag til forskrift for kontrollavgift i fiskeflåten

Høringsfrist: 3. desember 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Dato

29. okt 2004

Vedlagt (./.) følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat om forskrift for kontrollavgift i fiskeflåten.

Kontrollgiften kan innføres med hjemmel i foreslåtte § 46 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv., som tilrådet i Ot.prp. nr. 3 (2004-2005) Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (avgiftsheimel). Proposisjonen vil bli behandlet i Stortinget før nyttår.

Det er videre fremlagt forslag i Fiskeri- og kystdepartementets budsjettproposisjon (St.prp.1 (2004-2005)) om innføringen av en differensiert kontrollavgift som skal bidra til å dekke kostnadene ved fiskerimyndighetenes kontrollvirksomhet.

Høringsnotatet sendes ut med forbehold om Stortingets godkjennelse av hjemmelsforslag og forslag til kontrollavgift og avgiftssats.

Fiskeri- og kystministeren har besluttet at høringsfristene skal forkortes til 5 uker. Dette er begrunnet i at forslaget har tilknytning til budsjettrammene for 2005. Innkrevingen av avgiften må iverksettes ved årsskiftet basert på de foreslåtte rammene.

Fiskeridepartementet vil be om eventuelle merknader til høringsnotatet så snart som mulig og senest innen 3. desember 2004.

Med hilsen

Med hilsen

Jan Frederik Danielsen
avdelingsdirektør

Line H. Dyb
seniorrådgiver

 • Departementer:

-Moderniseringsdepartementet

-Finansdepartementet

-Kommunal- og regionaldepartementet

-Nærings- og handelsdepartementet

 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Salgslagenes Samarbeidsråd
 • Sametinget
 • Sjef Kystvakten
 • Sør-Norges Trålerlag