Høring — forslag til forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet

Resultat: Forskrift 16. desember 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 21.10.2005
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1345 FM EDK

08.09.2005

Forslag til forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet

Sparebankforeningen har i brev 4. mars 2005 til Kredittilsynet foreslått en ”revidert forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet”. Forskriften er foreslått å erstatte forskrift 23. mai 1978 nr. 8555 om innskyternes valg på valgmøter av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i sparebanker og forskrift 3. juli 1978 nr. 8553 om innskyternes valg på valgdager av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i sparebanker. Kredittilsynet har i brev 30. mars 2005 til Finansdepartementet sluttet seg til forslaget fra Sparebankforeningen. Ny forskrift som nevnt er foreslått fastsatt med hjemmel i sparebankloven § 8 a femte ledd. Det vises til vedlagte kopi av Kredittilsynets brev med vedlegg.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes eventuelle merknader til utkastet til "forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet" innen 21. oktober 2005.

I brevet av 30. mars 2005 tar Kredittilsynet også opp forslag om endringer i forskrift 23. desember 1977 om valg av ansattes representanter til sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer som følge av endringer i sparebankloven ved lov 10. desember 2004 nr. 81 (i kraft 1. januar 2005). Sparebankloven § 8 annet led ble da endret i tråd med forslag fra Sparebankforeningen, jf. Ot.prp. nr. 89 (2003-2004). Etter Finansdepartementets vurdering kan de aktuelle bestemmelsene i forskriften praktiseres også etter denne lovendringen, idet lov og forskrift kan oppfylles samtidig. Kredittilsynets utkast til endring i forskrift om valg av ansatterepresentanter høres derfor ikke nå. Departementet legger opp til en samlet vurdering av bestemmelsene om sammensetningen av de styrende organer i sparebanker og andre finansinstitusjoner på et senere tidspunkt.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet

Vedlegg:
Brev fra Kredittilsynet 30. mars 2005
Utkast til forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet
Brev fra Sparebankforeningen til Kredittilsynet 04. mars 2005.

Arbeids- og sosialdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Sparebankforeningen i Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
KS

Til toppen