Høring — forslag til forskrifter til ny barnehagelov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200502756-/ACDS

26.09.2005

Høring – forslag til forskrifter til ny barnehagelov

Ny barnehagelov trer i kraft 1. januar 2006. Forslag til revidert rammeplan ble sendt på alminnelig høring 7. september 2005. Vedlagt følger forslag til øvrige åtte forskrifter.

Vedlagte forslag er en oppfølging av Stortingets behandling av Ot. prp. 72 (2004-2005) Om lov om barnehager (barnehageloven). Departementet har gått gjennom de eksisterende forskrifter med tanke på kvalitet, brukervennlighet og forenkling. Det er ikke foretatt noen større materielle endringer i forhold til dagens forskrifter.

Ved behandlingen av lovforslaget ble det besluttet at det fortsatt skal være utdanningskrav til styrer og pedagogisk leder, og at det fortsatt skal gis dispensasjonsregler i forskrift. Det ble i denne forbindelse besluttet at kommunen skal gis kompetanse til å innvilge både de midlertidige og de varige dispensasjonene. I proposisjonen som lå til grunn for lovforslaget ble det dessuten nevnt at departementet ser behov for å forenkle og harmonisere dagens ulike dispensasjonsregler. Vedlagte forslag til forskrift om dispensasjon er utarbeidet på bakgrunn av dette.

Videre besluttet Stortinget, i samsvar med forslaget i proposisjonen, at det fortsatt skal være en pedagognorm, dvs. en norm for antall barn per pedagogisk leder. Departementet er gitt hjemmel i den nye barnehageloven § 18 siste ledd til å fastsette utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning. I forslaget til ny forskrift videreføres dagens norm, dvs. én førskolelærer per 7-9 barn når barna er under tre år, og én per 14-18 barn når barna er over tre år.

Det følger av § 12 annet ledd i den nye barnehageloven at forvaltningsloven kapittel IV til VI ikke gjelder ved opptak i barnehage, og at det skal gis forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage. Vedlagte forslag til saksbehandlingsregler for opptak er utarbeidet på bakgrunn av de føringene som ble gitt i Odelstingsproposisjonen som lå til grunn for lovbestemmelsen. Formålet med forskriften er å sikre at opptak i barnehage skjer på en måte som ivaretar søkernes rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling.

Forslaget til forskrift om foreldrebetaling, forskrift om familiebarnehage og forskrift om politiattest i barnehagen er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Forslag til forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte inneholder detaljregler som i dag står i selve lovteksten. De detaljerte reglene om føring av registeret flyttes således nå fra lovtekst til forskrift.

Godkjenningsplikten er skjerpet i den nye barnehageloven. Enkelte virksomheter som i dag lovlig kan drive uten godkjenning, blir godkjenningspliktige når loven trer i kraft. Siden dette skjer midt i barnehageåret, foreslår departementet overgangsregler for virksomheter som er i drift og som blir godkjenningspliktige 1. januar 2006.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber adressatene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater eller andre berørte som ikke står på høringslisten.

Høringsfristen er 21. november 2005. Dersom det er mulig, er det ønskelig at merknadene i tillegg til vanlig papirversjon også sendes per e-post. Fordi forskriftene må tre i kraft 1. januar 2006 vil det dessverre ikke kunne gis fristutsettelse.

Forslaget ligger også på departementets hjemmeside www.bfd.dep.no. Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Med hilsen

Haktor Helland (e.f.)


Tone G. Smith

Ny barnehagelov trer i kraft 1. januar 2006. Forslag til revidert rammeplan ble sendt på alminnelig høring 7. september 2005. Høringsnotatet nedenfor kommer med forslag til åtte forskrifter.

Høringsnotatet i pdf-format

Aktive Foreldre

Barnebygg AS

Barnehageforbundet

Barnevernets utviklingssenter

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

De statlige helseforetakene

Den Katolske Kirke

Den Norske Kirke

Det Mosaiske Trossamfunn

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for Grunnskolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)

Husbanken

Høgskoler som gir førskolelærerutdanning

IKO-Kirkelig pedagogisk senter

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunene

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

KS

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingssenteret

Likestillingsombudet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Norges Bygdekvinnelag

Norges Frikirkeråd

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Helse- og sosialforbund

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Montessoriforbund

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk Studentunion

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Private Barnehagers Landsforbund

Redd Barna

Ressurssenter for Pakistanske barn

Rådet for funksjonshemmede

Sametinget

Samskipnadsrådet

Skadeforebyggende forum

Skolenes Landsforbund

Steinerbarnehagene i Norge

Statistisk Sentralbyrå

Stiftelsen Husmødrenes barnehager i Bergen

Studentenes Landsforbund

Svalbard Samfunnsdrift AS

Sysselmannen på Svalbard

Sørlandets kompetansesenter

Trygge barnehager AS Haugesund

Tvillingforeldreforeningen

Universitets- og høgskolerådet

Universitetene

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet