Høring - Forslag til gjennomføring av EU-direktiv om forsikringsmegling

Resultat: Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) om lov om forsikringsformidling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. juni 2004
  • Høringssvar blir publisert fortløpende
  • Høringen har resultert i Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) om lov om forsikringsformidling

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4256 FM KSj

16.04.2004

Forslag til gjennomføring av direktiv 2002/92/EF om forsikringsmegling

Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med forslag til gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF om forsikringsmegling. Direktivet foreslås gjennomført i ny lov om forsikringsformidling.

Under punkt 5.4 i høringsnotatet foreslås et krav om at forsikringsmeglerforetak skal kunne dekke løpende forpliktelser og ha positiv egenkapital. Vi gjør oppmerksom på at et slikt forslag tidligere er sendt på høring i form av et forslag til endring av § 3 i forskrift 24. november 1995 nr. 923 om forsikringsmegling, jf. departementets høringsbrev 18. februar 2003. Finansdepartementet har stilt denne saken i bero i påvente av den mer helhetlige gjennomgangen av regelverket som må foretas som følge av gjennomføringen av forsikringsmeglingsdirektivet, og som altså skjer nå.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 15. juni 2004. Det bes om at høringsuttalelser som overstiger en side, sendes i elektronisk form til e-postadresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg:
1. Brev fra Kredittilsynet til Finansdepartementet 24.3.04
2. Høringsnotat fra Kredittilsynet 22.3.04
3. Utkast til lov om forsikringsformidling
4. Utkast til endring av forskrift 20.6.97 nr. 1057 (internkontollforskriften)

Alle departementene
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
Bilimportørenes Landsforening
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sjøassurandørenes Centralforening
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen