Høring - Forslag til gjennomføring av EU-direktiv om fjernsalg av finansielle tjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200302216/CCWFJS

30. juni 2004

Høring - forslag til gjennomføring av EU-direktiv om fjernsalg av finansielle tjenester

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i angrerettloven på høring med høringsfrist 15. september 2004.

Forslaget tar sikte på å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF av 23. september 2002 om fjernsal av finansielle tjenester til forbrukarar i norsk rett. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og fristen for gjennomføring er 9.oktober 2004.

Direktivet inneholder regler om opplysningsplikt og angrerett i forbindelse med avtaler om finansielle tjenester inngått ved fjernsalg, for eksempel via telefon og internett. Det foreslås gjennomført ved endringer i lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted(angrerettloven). Under punkt 2.3 er det redegjort for departementets utgangspunkt for implementeringen og valg av lovteknisk løsning.

Direktivet er delvis et totalharmoniseringsdirektiv, noe som medfører at man må velge den eller de løsningene direktivet foreskriver. På enkelte punkter er det likevel mulighet til å innføre særlige nasjonale regler (opplysningsplikt) eller velge mellom ulike alternativer (unntak fra angreretten). Under forberedelsen av gjennomføringen har departementet deltatt i en nordisk samrådsgruppe, og det har også vært møter med berørte departementer og organisasjoner/myndigheter for å motta innspill og synspunkter.

På en del punkter der direktivet gir mulighet for ulike fortolkninger/løsninger, samt tvisteløsning, bes det særskilt om høringsinstansenes synspunkter, jf. følgende punkter i høringsnotatet:

  • Pkt. 3.2.1 Dersom opplysningskrav som følger av dette direktivet/forslaget står i direkte motstrid til eller framstår som uforenelige med allerede gjeldende informasjonskrav, bes høringsinstansene gjøre oppmerksom på dette.
  • Pkt. 3.2.3 Spørsmål om tjenesteyter alltid skal måtte gi opplysninger om risikoen knyttet til investeringer i finansielle instrument
  • Pkt. 3.2.6.3 Spørsmål om det er ønskelig/hensiktsmessig med angreskjema ved fjernsalg av finansielle tjenester.
  • Pkt. 3.2.6.4 Spørsmål om tjenesteyter skal måtte gi opplysninger og avtalevilkår på norsk ved markedsføring til norske forbrukere eller der markedsføringen er på norsk.
  • Pkt. 3.3.2.2 Unntaket for tjenester hvis pris avhenger av svingninger i finansmarkedet. Spørsmål om tolkning av direktivet, om fastrentelån faller inn under unntaket.
  • Pkt. 3.3.2.3 Unntak for lån som er sikret med pant eller andre rettigheter i fast eiendom. Spørsmål om unntaksadgangen bør benyttes og det i så fall bør omfatte både lån med flytende og fast rente
  • Pkt. 3.4.1.2 Spørsmål knyttet til vurderingen av artikkel 8 om misbruk av betalingskort i forhold til norsk rett
  • Pkt. 3.5.3 Spørsmål om hvordan tvisteløsning bør innrettes.

Eventuelle henvendelser og spørsmål knyttet til forslaget kan rettes til Camilla Closs Walmann, tlf. 22 24 24 72, e-post ccw@bfd.dep.no eller Eva Tverberg, tlf. 22 24 24 68, e-post etv@bfd.dep.no .

Vi ber om at eventuelle merknader er departementet i hende innen 15. september 2004. Utsettelse av fristen kan ikke påregnes på grunn av kort frist for gjennomføring av direktivet. Vi mottar gjerne høringsuttalelsene på e-post til Camilla Closs Walmann, i tillegg til ordinær forsendelse per post.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om flere bør få forslaget til uttalelse.

Med hilsen

Eivind Gram-Johannessen (e.f)

Hilde Merethe Berg

Vedlegg: 2 ( Høringsnotat og Høringsinstanser)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Bankklagenemnda
Banklovkommisjonen
Det juridiske fakultet, Bergen
Det juridiske fakultet, Oslo
Det juridiske fakultet, Tromsø
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Eforum.no
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukertvistutvalget
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsikringsklagekontoret
Husbanken
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Forsikringsforbund
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Statens lånekasse for utdanning
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen