Høring - Forslag til jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder – ”urbant jordskifte”

Ot.prp.nr 8 Om lov om endringer i jordskifteloven m.v.Ot.prp. nr 78 Om lov om endringer i jordskifteloven m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/02189

10.07.2003

Høring – Forslag til jordskiftevirkemidler i byer, tettsteder og hytteområder – ”urbant jordskifte”

Landbruksdepartementet satte 21. januar 2002 ned en arbeidsgruppe for å lage forslag til lovregler om bruk av jordskifte eller jordskifteliknende virkemidler i byer og tettsteder. Arbeidsgruppen la fram sin rapport 10. april 2003.

I rapporten behandles blant annet spørsmål om arealmekling, jordskifte i urbane strøk, og rettsmekling i forkant av sak for jordskifteretten. Planlegging på tvers av eiendomsgrenser, økonomi og kostnadsfordeling er sentrale problemstillinger i rapporten.

Et sammendrag av forslagene framgår av kap. 2.4, mens de nærmere forslag og begrunnelser framgår av kap. 5 og 6.

Rapporten må blant annet sees i sammenheng med NOU 2001: 7 ”Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven" som sluttet seg til en nærmere vurdering av jordskiftevirkemidler i tilknytning til planlegging og utbygging.

Videre må forslagene i rapporten sees i sammenheng med Planlovutvalget sin andre delutredning, NOU 2003: 14. "Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II" der utvalget i kap. 2.4.5 uttaler at en ser gruppens forslag i forhold til plan- og bygningsloven som konstruktive og anbefaler videre vurdering av disse.

Høringsfristen settes til 1. desember 2003.

Liste over høringsinstansene følget vedlagt.

Høringsuttalelsene sendes til Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo.
E-postadressen er: postmottak@ld.dep.no

Kontaktpersoner i departementet:

Avdelingsdirektør Anton S. Bachke, telefon: 22 24 92 02
e-post: anton.bachke@lmd.dep.no

Med hilsen

Kåre Selvik
ekspedisjonssjef

Anton S. Bachke
Avdelingsdirektør