Høring – forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronautvalget

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang mv. for utvalget som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai 2022 (Koronautvalget).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.10.2022

Vår ref.: 22/5119

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til lov om informasjonstilgang mv. for utvalget som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai 2022  (Koronautvalget).

Koronautvalget ble oppnevnt av Regjeringen 29. april 2022. Hensikten er å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien samlet sett, også omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til mai 2022. Lovforslaget som nå sendes på høring, skal gi Koronautvalget tilgang til informasjon som er nødvendig for at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Forslaget inneholder regler om informasjonstilgang, taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for utvalget og forbud mot at opplysninger utvalget mottar, kan brukes som bevis i senere rettssaker.

For at Koronakommisjonen skal kunne utføre arbeidet innen de fastsatte fristene, sendes høringsnotatet på alminnelig høring med en kort høringsfrist. Fristen for å sende inn høringssvar settes derfor til 14. oktober 2022. Det er i denne saken nødvendig å fravike de alminnelige reglene som ellers gjelder for høringsfrister.

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med hilsen

Annette Tjaberg
avdelingsdirektør
                                                                      Audun P. Aanæs
                                                                      seniorrådgiver

Departementene

 

Høyesterett

Jordskifterettene

Lagmannsrettene

Tingrettene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon – DSS

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Helsedirektoratet

Husbanken

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Jernbanedirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet

KRIPOS

Kulturrådet

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Medietilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Folkehelseinstituttet

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk pasientskadeerstatning

Oljedirektoratet

Pasient- og brukerombudene

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Riksrevisjonen

Sametinget

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivil klareringsmyndighet

Sivilombudet

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Statsforvalterene

Sysselmesteren på Svalbard

Tolldirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Valgdirektoratet

 

Fylkeskommunene

Kommunene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Avinor AS

De regionale helseforetakene

Delta

Den norske dommerforening

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Juristforbundet

Kommunesektorens interesse- og arbeidgsgiverorganisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mediebedriftenes Landsforening

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NITO

Norges Hytteforbund

Norsk Hyttelag

Norsk Journalistlag

Norsk Pasientforening

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Redaktørforening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk-svensk handelskammer

NRK AS

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Pensjonistforbundet

Private høgskoler

Pårørendealliansen

Pårørendesenteret

Ruter AS

SMB Norge

TV2

Unio

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Vygruppen AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Statlige høgskoler

Universitetene