Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) på høring. Det foreslås å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunen og fylkeskommunens ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det foreslås også endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften, blant annet å heve kravet til kunnskaper i norsk muntlig for rett til statsborgerskap etter søknad fra nivå A2 til nivå B1.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2019

Vår ref.: 19/3514

Høring - forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Kunnskapsdepartementet sender forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) på høring. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2663114.       

Departementet foreslår å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om integrering. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunens og fylkeskommunens ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Forslaget skal blant annet bidra til at flere får formelle kvalifikasjoner gjennom innføring av standardiserte elementer og mer bruk av formell kvalifisering og utdanning i introduksjonsprogrammet, samt lovfesting av differensiert programtid. Innretningen på norskopplæringen foreslås endret fra gjennomførte timer til et krav om å nå et minimumsnivå i norsk. 

Videre foreslås det endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Det foreslås blant annet å heve kravet til kunnskaper i norsk muntlig for rett til statsborgerskap etter søknad fra nivå A2 til nivå B1.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2663114. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 15. november 2019.Med hilsen


Toril Melander (e.f.)                                           Arild Haffner Naustdal              avdelingsdirektør                                              seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Kommunene
 • Domstolene (alle landets domstoler)
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (fylkesnemndene)
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Statsadvokatembetene

 • Adopsjonsforum
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Caritas Norge
 • Civita – Den liberale tankesmien
 • Datatilsynet
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomite
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Domstolsadministrasjonen
 • Faglig for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Forsvarets høgskole
 • Frivillighet Norge
 • Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter
 • Human Rights Service (HRS)
 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
 • InorAdopt
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Kompetanse Norge
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)
 • Kriminalomsorgens yrkesforbund
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kristent interkulturelt arbeid
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • integrering og mangfold LIM – Likestilling
 • Minotenk
 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR)
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norges Juristforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
 • velferd og aldring (NOVA) Norsk institutt for forskning om oppvekst
 • Norsk legeforening
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norut Alta
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
 • Politidirektoratet
 • Politiets fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Politiets utlendingsenhet (PU)
 • Politihøgskolen
 • PRIO
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senter for flerkulturell ungdom
 • Senter for fredsstudier
 • Senter for kunnskap og likestilling (KUN)
 • Sivilombudsmannen
 • Statens helsetilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Tankesmien Agenda
 • Telemarksforskning
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Verdens barn
 • Videregående skoler
 • Virke
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 • ØKOKRIM