Høring - Forslag til lov om kvotehandel med klimagasser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.08.2009

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200202840

28.06.04

Høring av forslag til lov om kvotehandel med klimagasser

Miljøverndepartementet sender vedlagte forslag til lov om kvotehandel med klimagasser på alminnelig høring.

Som en oppfølging av St.meld. nr. 15 (2001 – 2002) Tilleggsmelding til St.meld. nr 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk, forbereder Miljøverndepartementet et kvotesystem for klimagasser som skal starte opp 1. januar 2005. Formålet med kvotesystemet er å begrense utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv måte. Departementet har utarbeidet et utkast til lov om kvotehandel med klimagasser.

I henhold til lovutkastet vil kvotesystemet fra starten av omfatte CO 2-utslipp fra følgende virksomhet: energiproduksjon som ikke omfattes av CO 2-avgift med unntak av bruk av naturgass til produksjon av elektrisk kraft hvor produksjonen for det vesentligste drives for levering til andre enn egen eller tilknyttet virksomhet, oljeraffinering, jern- og stålproduksjon og produksjon av sement, kalk, glass, glassfiber og keramiske produkter.

Høringsbrevet sendes bedrifter som antas å bli direkte eller indirekte berørt av kvotesystemet samt institusjoner som i utgangspunktet antas å kunne ha interesse av å avgi en høringsuttalelse. Et kvotesystem vil imidlertid berøre svært mange interesser, og det har neppe vært mulig å overskue alle interessenter i forbindelse med denne utsendelsen. Vi er derfor takknemlige for innspill også fra institusjoner og personer som ikke står på den vedlagte listen. Vi ber om at departementene videreformidler henvendelsen til relevante underliggende organer og relevante organer tilknyttet departementets fagområde dersom disse ikke allerede står på den vedlagte adresselisten.

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på de spørsmål denne saken reiser.

Frist for uttalelse er 13. august 2004.

Departementet ber om at uttalelser så langt det er mulig blir sendt departementet elektronisk på adressen: postmottak@md.dep.no Uttalelsene vil bli lagt ut på departementets Internettside.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen, telefon 22 24 60 33, e-post: Anne.Beate.Tangen@md.dep.no

Seniorrådgiver Hanne Inger Bjurstrøm, telefon 22 24 59 91, e-post: Hanne.Inger.Bjurstrom@md.dep.no

Førstekonsulent Benedikte Lilleås, telefon 22 24 58 71, e-post:

Benedikte.Lilleas@md.dep.no

Høringsdokumentene er lagt ut på Miljøverndepartementets Internettside: www.dep.no/md/norsk/aktuelt/hoeringssaker

Vedlegg 4

Med hilsen

Anne Beate Tangen (e.f.)
avdelingsdirektør

Hanne Inger Bjurstrøm
seniorrådgiver

Forvaltningsorganer mv.

Departementene

Statsministerens kontor

Sametinget

Statens forurensningstilsyn

Direktoratet for naturforvaltning

Toll- og avgiftsdirektoratet

Skattedirektoratet

Norges vassdrags- og energiverk

Oljedirektoratet

Konkurransetilsynet

Sjøfartsdirektoratet

Kystdirektoratet

Fiskeridirektoratet

Avinor

Statistisk Sentralbyrå

Forbrukerrådet

Statens institutt for forbruksforskning

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Enova SF

Statkraft SF

Statens helsetilsyn

Statens landbruksforvaltning

Statens landbrukstilsyn

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statskonsult

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Forskningsinstitusjoner o.l.

Norges Forskningsråd

Chr. Michelsens institutt

CICERO Senter for klimaforskning

ECON Analyse AS

Frischsenteret

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)

SINTEF

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Jordforsk

Havforskningsinstituttet

MARINTEK

Det norske meteorologiske institutt

Transportøkonomisk institutt

Teknologisk institutt

OM Technology Energy Systems AS

Det norske Veritas

Institutt for energiteknikk (IFE)

Institutt for strategisk analyse (INSA)

Fridtjof Nansens institutt

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Norges landbrukshøgskole

Ideelle organisasjoner

Norges Naturvernforbund

Natur og ungdom

Norges Miljøvernforbund

Miljøstiftelsen Bellona

Zero Emission Resource Organization

Verdens Naturfond WWF Norge

Fremtiden i våre hender

Greenpeace Norge

GRIP Senter

Miljøheimevernet

Ren Luft Foreningen

Worldwatch Institute Norden

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)

Forum for utvikling og miljø

Europabevegelsen i Norge

Nei til EU

Nærings- og interesseorganisasjoner, finansinstitusjoner o.l.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Prosessindustriens Landsforening (PIL)

Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)

Energibedriftenes Landsforening (EBL)

Oljeindustriens landsforening (OLF)

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes fellesforbund

Byggenæringens landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Energiforsyningens Fellesorganisasjon (ENFO)

Norsk fjernvarmeforening

Kjelforeningen – Norsk energi

ENØK-senteret Oslo

Norsk renholdsverk-forening

Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Markedskraft AS

Skandinavisk Kraftmegling

Nord Pool ASA

Norsk Vannforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Sparebankforeningen i Norge

Oslo Børs ASA

Norges Bank

PricewaterhouseCoopers Finance Advisors AS

Forsikringsforeningen

Norges Rederiforbund

Rederienes Landsforening

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Fraktefartøyenes Rederiforening

Norges Automobilforbund (NAF)

Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA)

Norges Lastebileierforbund

Norges Motorsykkelforbund

Norges Bilbransjeforbund

Bilimportørenes Landsforening

Bensinforhandlernes bransjeforening

Norges Bilsportforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Skogeierforbund/Norskog

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Kommunenes Sentralforbund

Arbeidstakerorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge

Akademikerne

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF)

Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF)

Norsk Sjøoffisersforbund

Det norske maskinistforbund

Eksisterende bedrifter som ventes å bli direkte berørt av lovforslaget

Bedrifter som er aktuelle for kvoteplikt

(Annen metallproduksjon)

Fundia Armeringsstål A/S

Rautaruukki Profiler ASA

Hydro Aluminium Rolled Products

(Sement, leca, isolasjon, tegl)

Norcem A/S Brevik

Norcem A/S Kjøpsvik

Verdalskalk A/S

Glava AS Askim

Glava AS Stjørdal

APS Norway

Wienerberger AS Bratsberg Teglverk

PQ Norge Silicates

AS Optiroc Leca Rælingen

AS Optiroc Leca Borge

Mokado Mo kalk- og dolomittverk

SMA-Magnesium AS, Hydro Porsgrunn Industripark

Borgestad fabrikker

AS Rockwool Moss

AS Rockwool Trondheim

AS Rockwool Larvik

(Annen kjemisk industri)

Dynea ASA Lillestrøm

Oleon Scandinavia AS

(Oljeraffinerier)

Statoil ASA Mongstad

Esso Norge AS Slagen raffineri

Shell-raffineriet Sola (AS Norske Shell)

(Gassraffinerier og ilandføringsanlegg)

Troll Gassanlegg Kollsnes

Gassco Kårstø

Hydro Stureterminalen v/norsk Hydro Produksjon AS

(Petrokjemibedrifter)

Borealis AS Bamble

Noretyl AS Rafnes

Hydro Polymers Rafnes

Statoil ASA Tjeldbergodden

Eksisterende bedrifter som ventes å bli berørt av overenskomsten mellom PIL og MD, men hvor det ikke legges opp til kvoteplikt

(Aluminiums- og magnesiumprodusenter)

Hydro Aluminium AS Hydro Carbon

Hydro Aluminium AS Årdal metallverk

Hydro Aluminium AS Høyanger metallverk

Hydro Aluminium AS Karmøy metallverk

Hydro Aluminium AS Sunndal verk

Elkem Aluminium Mosjøen

Elkem Aluminium ANS Lista

Sør-Norge Aluminium AS Husnes

Hydro Magnesium Norway, Herøya

(Ferro- og karbonbedrifter)

Rio Doce Manganese Norway A/S

Eramet Norway A/S

Tinfos Jernverk AS Øye smelteverk

Tinfos Titan og Iron KS Tyssedal

Elkem ASA avd. Salten verk

Elkem Meråker AS

Thamshavn verk AS

Elkem ASA Bremanger smelteverk

Bjølvefossen AS

Elkem ASA Fiskaa Silicon

Elkem ASA Fiskaa Karbon

Rana Metall KS

Fesil ASA avd. Lilleby metall

Fesil ASA avd. Holla metall

Finnfjord Smelteverk AS

Globe Norge AS, Hafslund metall

Eramet Norway AS Porsgrunn

(Karbidproduksjon)

Saint Gobain ceramic materials AS, avd. Arendal

Saint Gobain ceramic materials AS avd. Lillesand

Orkla Exolon KS Orkanger

Odda Smelteverk

(Annen metallproduksjon)

AS Falconbridge Nikkelverk

Heckett Multiserv Karmøy

(Mineralgjødselprodusenter)

Yara International ASA, Porsgrunn

Yara International ASA, Glomfjord