Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt

Høring med forslag til lov skal gir Partnerdrapsutvalget tilgang til informasjon som er nødvendig for at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.04.2019

Vår ref.: 19/242

Høringsbrev - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt mv. for utvalg som skal undersøke partnerdrapssaker (Partnerdrapsutvalget).

Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen 12. oktober 2018 satte ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Utvalget ledes av professor Ragnhild Helene Hennum. Formålet med lovutkastet som nå sendes på høring, er å gi utvalget tilgang til informasjon som er nødvendig for at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte.

Utvalgets arbeid er planlagt avsluttet innen 1. oktober 2019, med mulighet for forlengelse til utgangen av mars 2020.

Bestemmelsene i lovforslaget som gjelder utvalgets tilgang til saker, opphevelse av taushetsplikt for opplysninger som gis til utvalget og behandling av personopplysninger gjelder bare inntil utvalget har ferdigstilt sitt arbeid.

For at utvalget skal kunne utføre arbeidet innen de frister som er fastsatt sendes høringsnotatet på alminnelig høring med en høringsfrist på 3 uker.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. april 2019.   

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2632783     

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen
Jonas Leirset
avdelingsdirektør

Ingeborg Margrethe Svanes
seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Sametinget

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Helsedirektoratet

Kriminalomsorgsdirektoratet

Politidirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

 

Domstoladministrasjonen

KRIPOS

Personvernnemnda

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Statsadvokatembetene

 

Høyesterett

Agder lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett

Frostating lagmannsrett

Gulating lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

NOVA/OsloMet

 

Landets regionale helseforetak

Landets regionale komitéer for medisinsk forskningsetikk

Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri

Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og

selvmordsforebygging

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen Østfold

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

 

Barneombudet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Fellesorganisasjonen (FO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norsk senter for menneskerettigheter

Politiets fellesforbund

Sekretariatet for konfliktrådene

Statens helsetilsyn

 

Alternativ til vold (ATV)

FMSO

Juridisk rådgivning for kvinner   

Krisesentersekretariatet

Landsforeningen for voldsofre 

 

MiRA-senteret

Reform

Redd Barna

Røde Kors

Selvhjelp for innvandrere og flykninger (SEIF)

Tryggere

Til toppen