Høring – forslag til midlertidige endringer i valgforskriften – smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige endringer i valgforskriften – smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.06.2021

Vår ref.: 21/3308

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig endring i valgforskriften.

Stortinget vedtok 25. mars 2021 en midlertidig lov om endringer i valgloven, jf. Prop. 89 L (2020–2021) Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) og Innst. 328 L (2020–2021). §§ 8-7 og 9-11 gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av forhåndsstemmegivningen og av valgtinget ved stortingsvalget i 2021.

Departementet foreslår i det vedlagte høringsnotatet midlertidige endringer i valgforskriften om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no.

For å sikre at den midlertidige forskriftsendringen kan tre i kraft til tidligstemmingen starter 1. juli, settes høringsfristen kort. Høringsfristen er torsdag 24. juni 2021.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Jan Morten Sundeid
fagdirektør

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Statsforvalterne

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

KS