Høring – forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår ny forskrift om skyteforbud på Svalbard. Hensikten med forslaget er å tilpasse regelverket dagens behov, ved å skille bedre mellom områder der skytevåpen benyttes til jakt, herunder prøveskyting, og områder der folk enten bor og oppholder seg, eller som er hyppig brukt til friluftsliv og rekreasjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.07.2020

Vår ref.: 20/2489

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard. Forslaget er utarbeidet etter innspill fra Sysselmannen på Svalbard.

I dag er det skyteforbud på Svalbard i og rundt Longyearbyen, på Adventfjorden og nærmere enn 500 meter fra bygninger og anlegg i Adventdalen, jf. forskrift 11. februar 1966 nr. 3449 for bruk av skytevåpen i Longyearbyen og omegn. Begrunnelsen for reglene er hensynet til sikkerheten for dem som bor, oppholder seg og ferdes i dette området, og behovet for å skille mellom områder for jakt og friluftsliv.

I lys av samfunnsutviklingen på Svalbard de senere år, med økt ferdsel i og rundt de bebygde områdene, er det nå nødvendig å justere regelverket. På Svalbard starter rypejakten 10. september og varer frem til 23. desember. Dette innebærer at det i samme områder og i samme tidsrom som det i dag er anledning til å skyte ryper, også er stor friluftsaktivitet. Regelverket om skyteforbud må derfor tilpasses dagens behov, og skille bedre mellom områder der skytevåpen benyttes til jakt, herunder prøveskyting, og områder der folk enten bor og oppholder seg, eller som er hyppig brukt til friluftsliv og rekreasjon. Dagens regler om skyteforbud omfatter dessuten ikke alle de områder som i dag er bebygd eller blir hyppig brukt til friluftsliv.

Dette er bakgrunnen for at Justis- og beredskapsdepartementet nå foreslår nye regler om skyteforbud på Svalbard.

Følgende hovedendringer foreslås:

 • Gjeldende skyteforbudssone rundt Longyearbyen utvides.
 • Nye skyteforbudssoner opprettes i Barentsburg inkludert Vannposten, og i Pyramiden.
 • Sonene vil fremgå av kart som inngår som en integrert del av forskriften istedenfor tekstlig angivelse av sonen, slik det er etter gjeldende forskrift. Forskriftsfestede kart over de aktuelle skyteforbudssonene vil etter departementets vurdering gjøre reglene mer tilgjengelige og brukervennlige for publikum.
 • Dagens forbud mot bruk av skytevåpen innenfor en avstand av 500 meter til skip og andre fartøyer på Adventfjorden, og til enkelte typer installasjoner rundt Longyearbyen og i Adventdalen, gjøres til generelle regler som vil gjelde for hele Svalbard.

Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på at forskriften trer i kraft fra 1. august 2020.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. juli 2020.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2704463

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underinstanser, medlemsorganisasjoner- og bedrifter mv.

Med hilsen
Øystein Mortensen
ekspedisjonssjef

Kristine Oftedal Nicolaisen
seniorrådgiver

 • Departementene

 

 • AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators)
 • Arktisk naturguide-studiet (UIT)
 • Avinor
 • Fangststasjonene
 • Forskningsparken Longyearbyen (UNIS)
 • Generalkonsulatet i Barentsburg
 • Kings Bay AS
 • Kystverket
 • Longyearbyen Arbeiderforening
 • Longyearbyen feltbiologiske forening
 • Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening
 • Longyearbyen Lokalstyre
 • Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps
 • Longyearbyen Seilforening
 • Lufttransport
 • Meteorologisk institutt Bjørnøya
 • Meteorologisk institutt Hopen
 • Miljødirektoratet
 • Norsk Polarinstitutt
 • Polish Polar Station Hornsund
 • SvalSat
 • Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S
 • Svalbard folkehøyskole
 • Svalbard kirke
 • Svalbard Museum
 • Svalbard Næringsforening
 • Svalbard Science Forum
 • Svalbard Turn
 • «Totaktern»
 • Trust Arktikugol Barentsburg
 • Trust Arktikugol Moskva
 • UNIS (Universitetssenteret på Svalbard)
 • Visit Svalbard