Høring - forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse

Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A inneholder særskilte regler om tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19. Kapittelet oppheves 1. juni 2021. De behovene som ligger til grunn for dagens kapittel 3 A, antas å kunne gjøre seg gjeldende også etter 1. juni. Videre må det påregnes å kunne komme nye pandemier, og også andre ekstraordinære og alvorlige hendelser som truer liv, helse eller sikkerhet, og som er av betydning for straffegjennomføringen. I dette høringsnotatet foreslås det derfor et nytt kapittel 3 A med regler som skal komme til anvendelse i slike situasjoner, og som kan bidra til en forsvarlig straffegjennomføring også under kriser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.02.2021

Vår ref.: 20/6485

Høring – forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til nye regler om ovennevnte.   

Fristen for å avgi høringssvar er 5. februar 2021.

Høringsfristen innebærer at det avvikes fra kravet om minst seks ukers høringsfrist, jf.  utredningsinstruksen §§ 3-3 og 1-4. Begrunnelsen for avviket er særlig at de reglene som foreslås skal avløse kapittel 3 A i straffegjennomføringsloven, som etter § 45 f oppheves 1. juni 2021. En proposisjon om saken vil måtte fremmes tidsnok til at Stortinget vil kunne behandle den, og eventuelle nye regler sanksjoneres, innen 1. juni.

Høringsinstansene bes forelegge høringen for eventuelle berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser i en alminnelig høring er offentlige og blir publisert. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør

Toril Kristiansen Høyland
spesialrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Domstoladministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges institusjon for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sekretariatet for konfliktrådene
Sivilombudsmannen
Statens sivilrettsforvaltning
Utlendingsdirektoratet

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Fellesorganisasjonen (FO)
For Fangers Pårørende
Forsvarergruppen av 1977
Gatejuristen
Hovedverneombudet i kriminalomsorgen
Human Rights Houses
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kriminalomsorgens Lederforbund
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Tjenestemannslag
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Røde kors
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte
WayBack
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter
Politihøgskolen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sør-Øst Norge