Høring — forslag til revidert rammeplan for barnehagen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 07.11.05

  • Høringsnotatet er sendt ut til nærmere 600 høringsinstanser. Det er ikke praktisk mulig å sende ut høringsnotatet til alle barnehageforeldre. Foreldre er imidlertid velkomne til å sende sine høringsuttalelser til departementet. Alle høringsuttalelser vil bli lest og registrert.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200502756-/ACDS

07.09.05

Høring – forslag til revidert rammeplan for barnehagen

Ny barnehagelov trer i kraft 1. januar 2006. Vedlagt følger forslag til revidert rammeplan. Planen er en forskrift til barnehageloven, jf. § 2, og skal tre i kraft samtidig med loven. Høringsutkastet bygger på rammeplanen fra 1995 og forslag fra en arbeidsgruppe som leverte sin innstilling 5. juli 2005.

Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Planen skal gi barnehagens personale, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet. Rammeplanen skal også være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. For å gjøre rammeplanen til et mer hensiktsmessig redskap, er planen redusert fra rundt 130 til vel 20 sider. Dette har blant annet vært mulig fordi flere elementer i dagens rammeplan nå er tatt inn i den nye barnehageloven. Videre er fag- og metodestoff fjernet.

De sentrale prinsippene i dagens rammeplan foreslås videreført: Syn på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagens egenart som arena for lek, omsorg, oppdragelse og læring. Planen understreker barns rett til medvirkning og barnehagens plikt til å ta hensyn til det enkelte barns forutsetninger og behov. Barnehagelovens nye innholdsbestemmelse blir utdypet. Departementet har lagt vekt på å formulere tydeligere krav til barnehagens ansatte for å sikre barn likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet. Planen fremhever betydningen av personalets etiske holdninger, kunnskaper og ferdigheter i møte med barn. Departementet ser det som viktig å videreføre barnehagenes faglige frihet til å velge innhold og arbeidsmåter innenfor rammene gitt i lover, forskrifter og eieres lokale tilpasning.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber adressatene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater eller andre berørte som ikke står på høringslisten.

Høringsfristen er 7. november 2005. Dersom det er mulig, er det ønskelig at merknadene i tillegg til vanlig papirversjon også sendes per e-post.

Forslaget ligger også på departementets hjemmeside www.bfd.dep.no. Departementet håper på et bredt engasjement rundt revisjonen av rammeplanen. Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Med hilsen

Haktor Helland (e.f.)

Anne Ma Sandve

Ny barnehagelov trer i kraft 1. januar 2006. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven og skal tre i kraft samtidig med loven. Høringsutkastet bygger på rammeplanen fra 1995 og forslag fra en arbeidsgruppe som leverte sin innstilling 5. juli 2005.

Høringsnotat i pdf-format

Barnebygg AS

Barnehageforbundet

Barnevernets utviklingssenter

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Buddhistforbundet

Datatilsynet

De statlige helseforetakene

Den Katolske Kirke

Den Norske Kirke

Det Mosaiske Trossamfunn

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for Grunnskolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Human - Etisk Forbund

Husbanken

Høgskoler som gir førskolelærerutdanning

IKO- Kirkelig pedagogisk senter

Islamsk Råd i Norge

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunene

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kristent Pedagogisk Forbund

KS

Kvinnefronten

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingssenteret

Likestillingsombudet

Nasjonalt råd for Bah`a'iene i Norge

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Norges Bygdekvinnelag

Norges Frikirkeråd

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Helse- og sosialforbund

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Montessoriforbund

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Studentunion

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Private Barnehagers Landsforbund

Redd Barna

REFORM - ressurssenter for menn

Ressurssenter for Pakistanske barn

Rådet for funksjonshemmede

Sametinget

Samskipnadsrådet

Senter for menneskerettigheter, UiO

Senter mot etnisk diskriminering

Skadeforebyggende forum

Steinerbarnehagene i Norge

Statistisk Sentralbyrå

Stiftelsen Husmødrenes barnehager i Bergen

Studentenes Landsforbund

Svalbard Samfunnsdrift AS

Sysselmannen på Svalbard

Sørlandets kompetansesenter

Trygge barnehager AS Haugesund

Universitets- og høgskolerådet

Universitetene

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet

Alle høringsuttalelser vil legges ut fortløpende.

Barnehagene
Babuschka barnehage
Barnehagene i helse Nordmøre og Romsdal HF
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private Barnehagers Landsforbund
Skaia barnehage – merknader: Skaia barnehage personalet
Skogly barnehager
Soltun barnehage
Storhaugen barnehage
Steinerbarnehagene i Norge
Steinerbarnehagene på Hedmarken
Stiftelsen Husmødrenes barnehager i Bergen
Tjerneveien barnehage
Vantestrøm barnehage

De statlige helseforetakene
Helse Nord-Trøndelag

Departementene
Arbeids- og sosialdepartementet – ingen merknader
Fiskeri- og kystdepartementet – ingen merknader
Forsvarsdepartementet – ingen merknader
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet – ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet – ingen merknader
Miljøverndepartementet – ingen merknader
Moderniseringsdepartementet – ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet – ingen merknader
Olje- og energidepartementet – ingen merknader
Samferdselsdepartementet – ingen merknader
Utenriksdepartementet

Fylkesmannsembetene
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold

Høgskoler som gir førskolelærerutdanning
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold

Kommunene
Alta kommune
Asker kommune
Askim kommune
Askøy kommune
Aukra kommune
Aurland kommune
Aurskog Høland kommune
Balsfjord kommune – ingen merknader
Bamble kommune
Bardu kommune
Bergen kommune
Bremanger kommune
Bygland kommune
Dovre kommune
Drammen kommune
Eid kommune
Eidsberg kommune
Enebakk kommune
Evje og Hornnes kommune
Evje og Hornes kommune – hovedtillitsvalgte KFO
Evje og Hornes kommune - pedagogisk psykologisk teneste for Setedal
Gaular kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gloppen kommune
Grimstad kommune
Gol kommune
Fjaler kommune
Flora kommune
Fredrikstad kommune
Frei kommune
Halden kommune
Hole kommune
Hurum kommune
Hyllestad kommune
Hå kommune
Iveland kommune
Jevnaker kommune
Karasjok kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Kongsberg kommune
Kongsvinger kommune
Larvik kommune
Lesja kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Lillesand kommune
Lindås kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Meland kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Modum kommune
Moss kommune
Målselv kommune
Nasjonalforeningen for folkehelse
Narvik kommune
Nedre Eiker kommune
Nes kommune
Nesseby kommune
Nesset kommune
Nesodden kommune
Nittedal kommune
Nome kommune
Nordkapp kommune
Nore- og Uvdal kommune
Nord-Fron kommune
Nord-Trøndelag kommune
Nærøy kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Porsgrunn kommune
Radøy kommune
Rakkestad kommune
Randaberg kommune
Re kommune
Rennebu kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Rælingen kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Selbu kommune
Selje kommune
Seljord kommune
Siljan kommune
Ski kommune
Skien kommune
Snillfjord kommune
Stange kommune
Stranda kommune
Stavanger kommune
Stjørdal kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sunndal kommune
Sømna kommune
Sør-Odal kommune
Sør-Varanger kommune
Sørum kommune
Tinn kommune
Tranøy kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommuneTilleggsmerknader
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysvær kommune
Tvedestrand kommune
Tønsberg kommune
Ullensvang kommune
Vadsø kommune
Vegårshei kommune
Verdal kommune
Vinje kommune
Voss kommune
Vågsøy kommune
Vågå kommune
Ørland kommune
Ørsta kommune
Østre Toten kommune
Øvre-Eiker Kommune
Ålesund kommune
Åfjord kommune
Ås kommune

Universitetene
NLA - lærerhøgskolen
Universitetet i Stavanger
Universitets- og høgskolerådet

-------- -------- --------

Barneombudet
Brønnøysundregistrene – ingen merknader
Bydel Vestre Aker
Datatilsynet – ingen merknader
Dronning Mauds Minne Høgskole
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forsker forbundet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helse Fonna
Høgskolen i Oslo – Læreravd.
IKO- Kirkelig pedagogisk senter
Kanvas
KFO
Kliniske ernæringsfysilogers forening
Kristent Pedagogisk Forbund
Kommunesektorens interesse og Arbeidsgiverorganisasjon
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge
Lesesenteret
Likestillingsombudet
Nafo- et nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt råd for ernæring
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norges Fredslag
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Lærerakademi - Lærerhøgskolen
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo katolske bispedømme
Pedagogisk senter Midt Troms
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Rikshospitalet
Samisk høgskole
Sosial- og helsedirektoratet
Språkrådet
Statistisk Sentralbyrå
Studentenes Landsforbund
Sørlandets kompetansesenter
Trygg trafikk
Tvillingforeldreforeningen
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet Iveland
Utdanningsforbundet Midt Gaudal
Østensjø bydel