Høring — forslag til revidert rammeplan for barnehagen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200502756-/ACDS

07.09.05

Høring – forslag til revidert rammeplan for barnehagen

Ny barnehagelov trer i kraft 1. januar 2006. Vedlagt følger forslag til revidert rammeplan. Planen er en forskrift til barnehageloven, jf. § 2, og skal tre i kraft samtidig med loven. Høringsutkastet bygger på rammeplanen fra 1995 og forslag fra en arbeidsgruppe som leverte sin innstilling 5. juli 2005.

Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Planen skal gi barnehagens personale, eier og tilsynsmyndighet en forpliktende ramme for arbeidet. Rammeplanen skal også være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. For å gjøre rammeplanen til et mer hensiktsmessig redskap, er planen redusert fra rundt 130 til vel 20 sider. Dette har blant annet vært mulig fordi flere elementer i dagens rammeplan nå er tatt inn i den nye barnehageloven. Videre er fag- og metodestoff fjernet.

De sentrale prinsippene i dagens rammeplan foreslås videreført: Syn på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagens egenart som arena for lek, omsorg, oppdragelse og læring. Planen understreker barns rett til medvirkning og barnehagens plikt til å ta hensyn til det enkelte barns forutsetninger og behov. Barnehagelovens nye innholdsbestemmelse blir utdypet. Departementet har lagt vekt på å formulere tydeligere krav til barnehagens ansatte for å sikre barn likeverdige barnehagetilbud av god kvalitet. Planen fremhever betydningen av personalets etiske holdninger, kunnskaper og ferdigheter i møte med barn. Departementet ser det som viktig å videreføre barnehagenes faglige frihet til å velge innhold og arbeidsmåter innenfor rammene gitt i lover, forskrifter og eieres lokale tilpasning.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber adressatene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater eller andre berørte som ikke står på høringslisten.

Høringsfristen er 7. november 2005. Dersom det er mulig, er det ønskelig at merknadene i tillegg til vanlig papirversjon også sendes per e-post.

Forslaget ligger også på departementets hjemmeside www.bfd.dep.no. Departementet håper på et bredt engasjement rundt revisjonen av rammeplanen. Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på hjemmesiden.

Med hilsen

Haktor Helland (e.f.)

Anne Ma Sandve

Ny barnehagelov trer i kraft 1. januar 2006. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven og skal tre i kraft samtidig med loven. Høringsutkastet bygger på rammeplanen fra 1995 og forslag fra en arbeidsgruppe som leverte sin innstilling 5. juli 2005.

Høringsnotat i pdf-format

Barnebygg AS

Barnehageforbundet

Barnevernets utviklingssenter

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Buddhistforbundet

Datatilsynet

De statlige helseforetakene

Den Katolske Kirke

Den Norske Kirke

Det Mosaiske Trossamfunn

Departementene

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Foreldreutvalget for Grunnskolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannsembetene

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Human - Etisk Forbund

Husbanken

Høgskoler som gir førskolelærerutdanning

IKO- Kirkelig pedagogisk senter

Islamsk Råd i Norge

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

Kommunalansattes Fellesorganisasjon

Kommunene

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

Kristent Pedagogisk Forbund

KS

Kvinnefronten

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingssenteret

Likestillingsombudet

Nasjonalt råd for Bah`a'iene i Norge

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Norges Bygdekvinnelag

Norges Frikirkeråd

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Helse- og sosialforbund

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Montessoriforbund

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Studentunion

Norske Samers Riksforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Private Barnehagers Landsforbund

Redd Barna

REFORM - ressurssenter for menn

Ressurssenter for Pakistanske barn

Rådet for funksjonshemmede

Sametinget

Samskipnadsrådet

Senter for menneskerettigheter, UiO

Senter mot etnisk diskriminering

Skadeforebyggende forum

Steinerbarnehagene i Norge

Statistisk Sentralbyrå

Stiftelsen Husmødrenes barnehager i Bergen

Studentenes Landsforbund

Svalbard Samfunnsdrift AS

Sysselmannen på Svalbard

Sørlandets kompetansesenter

Trygge barnehager AS Haugesund

Universitets- og høgskolerådet

Universitetene

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utdanningsforbundet