Høring - Forslag til unntaksforskrift for bokomsetning

Høringsfrist: 17. mars 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200404502-/ANH

17.12.04

Høring - Forslag til forskrift etter konkurranseloven § 3 om unntak fra konkurranseloven for bokomsetning - bokavtalen

I Norge har omsetning av bøker i mange år vært regulert gjennom avtaler mellom bransjeorganisasjonene. Sentrale elementer i avtalene har vært bestemmelser om faste priser, rabatter og enerett for bokhandler til omsetning av skolebøker. Avtalene har i over 40 år hatt unntak fra forskjellig lovgivning under pris- og konkurransemyndig­hetene med forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. Gjeldende avtale og dispensasjon for denne utløper 31. desember 2004.

Regjeringen presiserte i brev av 13. september 2004 til partene i nåværende avtale, at avtalebestemmelser om fastpris kan godtas i ny bokbransjeavtale under forutsetning av at ingen distribusjonskanal gis eksklusiv rett til rabatt. En eventuell avtale kan heller ikke inneholde elementer som viderefører fastpris på skolebøker og bokhandlernes omsetningsmonopol for denne bokgruppen.

En ny bokavtale som skal avløse den nåværende, samt forslag til unntaksforskrift, ble forelagt Moderniseringsdepartementet 12. november 2004. Også denne avtalen har konkurransebegrensende bestemmelser og trenger unntak fra gjeldende konkur­ranselov for å kunne iverksettes. I ny konkurranselov er det imidlertid ikke samme adgang til enkeltvedtak om dispensasjoner fra lovens forbud som etter den tidligere loven. Isteden legger konkurranseloven § 3 opp til at Kongen ved forskrift kan gi markeder eller næringer med avtaler og ordninger som er i strid med loven, særskilt unntak fra hele eller deler av denne.

Konkurransetilsynet har derfor på oppdrag fra Moderniseringsdepartementet utarbeidet et høringsnotat og forslag til forskrift om unntak fra konkurranselovens forbudsbestemmelser som gir alle aktører i bokbransjen anledning til å opptre innenfor forskriftens ramme. Dokumentene er lagt ut elektronisk på Moderniseringsdepartementets hjemmesider, sammen med Forleggerforeningens og Bokhandlerforeningens brev av 12. november 2004, under nettadressen

http://www.odin.dep.no/mod/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/050001-990067/dok-bn.html.

Ved kongelig resolusjon 17. desember 2004 ble det, som en overgangsordning, vedtatt at dagens bokavtale forlenges frem til 1. mai 2005. Den nye, liberaliserte bokavtalen vil tre i kraft fra samme dato. Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft, vil således alle bokhandlere, bokklubber og øvrige forhandlere ha lik rett til å gi rabatter på bøker. Det gis imidlertid en overgangsperiode for omsetning av skolebøker til videregående skole, skolebøker i grunnskolen og fag- og lærebøker til universitet og høgskolesektoren. Overgangsordningen gir adgang for bokhandlene til å videreføre fastprissystemet for skolebøker til videregående skole og lærebøker til universitet og høgskolesektoren, samt bokhandlenes omsetningsmonopol for skolebøker til videregående skole, frem til

1. januar 2006. Fastprissystemet og bokhandlernes monopol på å selge skolebøker til grunnskolen kan videreføres til 1. juli 2006.

Konkurransetilsynets forslag til unntaksforskrifter for bokomsetning avviker noe fra partenes forslag til omsetningsordning for bøker som ble oversendt departementet sammen med avtalen 12. november 2004. Konkur­ransetilsynet har redusert lengden på fastprisperioden, samt redusert antall boktyper som kan omfattes av fastprisordningen til skjønnlitteratur og allmennlitteratur, jf. Konkurransetilsynets definisjoner av ”allmennlitteratur og skjønnlitteratur” i høringsnotatet. Når det gjelder felles prisnedsettelser har Konkurransetilsynet videre presisert at forhandlere på ingen måte skal forhindres i å gjennomføre salg utenom fellesnedsettelsene. I den grad det inngås standardavtaler med bestemmelser om royaltysatser, skal det dessuten fremgå tydelig at satsene kan fravikes i den enkelte avtale.

Departementet ber om høringsinstansenes uttalelse innen 17. mars 2005 og at høringsinstansene i nød­vendig grad forelegger forslaget for sine underliggende organer. Dette gjelder også for bransjeforeninger, slik at disse videresender forslaget til sine medlemmer. Hørings­uttalelsene kan også sendes på e-post til postmottak@mod.dep.no. Eventuell papirversjon av de aktuelle dokumentene kan fås tilsendt ved henvendelse til departementet.

Med hilsen

Jan A. Halvorsen
Ekspedisjonssjef

Steinar Undrum
Avdelingsdirektør

Vedlegg:

Biblioteksentralen AL
De norske Bokklubbene
Den norske Advokatforening
Den norske bokhandlerforening
Den norske Fagpresses Forening
Den norske forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Fagbokforlaget
Fagskolen for Bok og Papir
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen!les
Forlagssentralen
Gan Forlag
Handel og Kontor
Handel og Servicenæringens hovedorganisasjon
Haugen Nettbokhandel
Hegnar Media
Kultur- og Kirkedepartementet
Kommuneforlaget
Kommunenes Sentralforbund
Kopinor
Kommunal- og regional departementet
Leser søker bok
MAO bokhandel
Mediebedriftenes Landsforening
Nasjonalbiblioteket
Nettverk for private høyskoler V/ Det teologiske menighetsfakultet
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Mållag
Norla
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk Bibliotekforening
Norsk Elevorganisasjon
Norsk faglitterær forfatter- Og oversetterforening
Norsk forfattersentrum
Norsk Kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Norsk oversetterforening
Norsk Språkråd
Norsk studentunion
Norske Barne- og ungdomsforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Nynorsk kultursentrum
Oeconomica
Piratforlaget
Samskipnadsrådet
Schibsted
Sentraldistribusjon
Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ( AMB utvikling)
Studentenes Landsforbund
Utdannings- og forskningsdepartementet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vidar Ringstad
Wennergren- Cappelen As