Høring - FoU-avgift innen landbruksområdet

Forskrift om endring i forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket. Fastsatt 16. desember 2004 Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter. Endret 15. desember 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/01359

07.07.2004

Høring – FoU-avgift innen landbruksområdet

Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan for FoU som innebærer at Norge skal ligge på OECDs gjennomsnitt i 2005. Næringslivets andel av samlet FoU har vært økende de siste 20 årene, men Norge skårer lavt i forhold til land vi ønsker å sammenligne oss med. Det er en målsetting å øke den næringsfinansierte forskningen innenfor landbruksdepartementet sitt ansvarsområde.

Den brukerfinansierte forskningen innen mat- og landbrukssektoren skjer i dag hovedsakelig gjennom forskningsavgifter. Departementet regner den avgiftsfinansierte forskningen som brukerfinansiering av kollektiv art. Her inngår:

  • Lov 9. november 1956 nr. 4 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for skogbruket, samt forskrift 10. april 2000 om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket.
  • Lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på landbruksprodukter. Lovens formål og innkrevingsgrunnlag ble utvidet gjennom forskrift 6. april 2001 nr. 410 om forskningsavgift på landbruksprodukter.

Landbruket og landbruksbaserte næringer står overfor store utfordringer. En styrket og målrettet forskning er et viktig virkemiddel for å oppfylle de mat- og landbrukspolitiske målsettingene. Slik Landbruksdepartementet vurderer det er det behov for å øke den næringsfinansierte forskningen i produksjon og foredling av landbruksprodukter, som et supplement til og en styrking av den betydelige finansieringen av mat- og landbruksforskning som i dag skjer over statsbudsjettet. Både de enkelte bedriftene, sammenslutningene og samvirkeorganisasjonene bør ta et større ansvar for egne FoU-behov.

Med bakgrunn i ovennevnte sender Landbruksdepartementet på høring forslag til en justering av avgiften på skogsvirke til fremme av fellestiltak i skogbruket og forskningsavgiften på landbruksprodukter. Avgiftssatsen for landbruksprodukter foreslås økt med 0,05 poeng, noe som vil gi økte inntekter på om lag 13 mill kroner. Tilsvarende foreslås avgiften på skogsvirke økt med kr 0,50 til kr 1 pr. m3, noe som tilsvarer økte inntekter på om lag 3,5 mill kroner. Forslaget om justering av FoU-avgiftene vil tilføre den kollektive brukerbetalingen innen forskning på skog og matområdet om lag 17 mill kroner.

Det gjennomføres nå en samordning av administreringen av FoU-avgiften på landbruksprodukter med forskningsmidler over jordbruksavtalen med Statens landbruksforvaltning som sekretariat. Den modell som gjennomføres er koblet til Forskningsrådets system for kvalitetsvurdering, og sikrer samordning med annen FoU-aktivitet. Slik Landbruksdepartementet ser det, bør framtidig administrering av avgift på skogforskningen ta utgangspunkt i samme hovedmodell. Det foreslås derfor at sekretariatet for Skogtiltaksfondet flyttes til Statens landbruksforvaltning. Styret for Skogtiltaksfondet forutsettes opprettholdt som beslutningsorgan for midlene. FoU-avgiften på skogsvirke bør ses på som en brukerfinansiering av forskning i hele verdikjeden på skogområdet. Det tas sikte på å endre vedtektene for Skogtiltaksfondet i samråd med næringen i tråd med dette.

Departementet ser for øvrig en økt brukerbetaling av FoU-virksomhet på skogområdet som en viktig oppfølging av utfordringene knyttet til økt brukerengasjement i skogforskningen, jf evalueringen av Skogforsk (tidligere NISK) fra 2000 og av landbruksforskningen (Carlsson-komitéens rapport) fra 2001 samt Høsteland-gruppas rapport ”Den hellige Tre-enighet” fra våren 2004.

De konkrete justeringsforslagene på FoU-avgiften på landbruksprodukter fremgår av vedlagte høringsnotat og utkast til endringsforskrift. Samtidig foreslår departementet enkelte tekniske endringer i forskriften som også er beskrevet i de nevnte vedleggene.

Departementet tar sikte på å omtale saken i St.prp. nr. 1 for budsjettåret 2005 som legges frem i høst. Eventuelle merknader og kommentarer til justeringene må på denne bakgrunn være departementet i hende senest innen 01.09.2004.

Med hilsen

Per Harald Grue e.f.
departementsråd

Randi Kogstad
ekspedisjonssjef