Høring - Framtidig organisering av laboratorietjenestene på matområdet mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/00323 MH/KRO

20.02.2003

Framtidig organisering av laboratorietjenestene på matområdet mv.

Bakgrunn

Landbruksdepartementet viser til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 (2002 - 2003) hvor Stortinget ble forelagt prinsipper for den framtidige organiseringen av matforvaltningen. I denne forbindelse signaliserte departementet at problemstillinger knyttet til den framtidige organiseringen av laboratorietjenestene på matområdet var under nærmere utredning, og at en ville komme tilbake til Stortinget med denne saken i løpet av våren 2003.

Landbruksdepartementet har benyttet Agenda Utredning og Utvikling AS til å foreta viktige deler av den nevnte utredningen. Agendas vurderinger og konklusjoner er nedfelt i en egen rapport som i sin helhet følger vedlagt.

Høring

Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet har bl.a. på basis av Agendas rapport foretatt foreløpige vurderinger av hvilke prinsipper som bør legges til grunn for en statlig politikk på dette området. Vurderingene omfatter bruk av statlige virkemidler for å nå de politiske mål som er satt for laboratorietjenestene på matområdet samt prinsipper for statens medvirkning til omstilling av dagens laboratoriepersonell i kommunene. Dette er framstilt i et eget høringsnotat som følger vedlagt.

Departementene vil så med basis i høringsnotatet, Agendas rapport og de høringsuttalelser som kommer fram i gjennom denne høringsrunden, legge fram saken for Stortinget i løpet av våren 2003.

Departementet ber om eventuelle kommentarer og merknader til dette høringsnotatet innen 5. april 2003. Hvis mulig ber vi også om å få tilsendt høringsuttalelsene elektronisk til knut.ronningen@ld.dep.no

Flere eksemplar av høringsnotatet kan dessuten fås ved henvendelse til Landbruksdepartementet, Avdeling for matproduksjon og helse.

Med hilsen på vegne av:

  • Fiskeridepartementet
  • Helsedepartementet
  • Landbruksdepartementet

Per Harald Grue e.f.
departementsråd

Gudbrand Bakken
ekspedisjonssjef