Høring - Framtidig organisering av laboratorietjenestene på matområdet mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2003

  • Høringsfrist: 5. april 2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/00323 MH/KRO

20.02.2003

Framtidig organisering av laboratorietjenestene på matområdet mv.

Bakgrunn

Landbruksdepartementet viser til St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 (2002 - 2003) hvor Stortinget ble forelagt prinsipper for den framtidige organiseringen av matforvaltningen. I denne forbindelse signaliserte departementet at problemstillinger knyttet til den framtidige organiseringen av laboratorietjenestene på matområdet var under nærmere utredning, og at en ville komme tilbake til Stortinget med denne saken i løpet av våren 2003.

Landbruksdepartementet har benyttet Agenda Utredning og Utvikling AS til å foreta viktige deler av den nevnte utredningen. Agendas vurderinger og konklusjoner er nedfelt i en egen rapport som i sin helhet følger vedlagt.

Høring

Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet har bl.a. på basis av Agendas rapport foretatt foreløpige vurderinger av hvilke prinsipper som bør legges til grunn for en statlig politikk på dette området. Vurderingene omfatter bruk av statlige virkemidler for å nå de politiske mål som er satt for laboratorietjenestene på matområdet samt prinsipper for statens medvirkning til omstilling av dagens laboratoriepersonell i kommunene. Dette er framstilt i et eget høringsnotat som følger vedlagt.

Departementene vil så med basis i høringsnotatet, Agendas rapport og de høringsuttalelser som kommer fram i gjennom denne høringsrunden, legge fram saken for Stortinget i løpet av våren 2003.

Departementet ber om eventuelle kommentarer og merknader til dette høringsnotatet innen 5. april 2003. Hvis mulig ber vi også om å få tilsendt høringsuttalelsene elektronisk til knut.ronningen@ld.dep.no

Flere eksemplar av høringsnotatet kan dessuten fås ved henvendelse til Landbruksdepartementet, Avdeling for matproduksjon og helse.

Med hilsen på vegne av:

  • Fiskeridepartementet
  • Helsedepartementet
  • Landbruksdepartementet

Per Harald Grue e.f.
departementsråd

Gudbrand Bakken
ekspedisjonssjef

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

AnalyCen AS

Uttalelse

Coop Norge

Uttalelse

Den norske veterinærforening

Uttalelse

Departementene:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Fiskeridepartementet

Uttalelse

Justis –og politidepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Uttalelse

Direktoratet for sivilt beredskap

Uttalelse

Eksportutvalget for fisk

Uttalelse

Fagsenteret for fjørfe

Uttalelse

Fagsenteret for kjøtt

Uttalelse

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Uttalelse

Fiskeridirektoratet

Uttalelse

Fiskeriforskning

Uttalelse

Forbrukerrådet

Uttalelse

Fylkeskommunene:

Buskerud fylkeskommune

Uttalelse

Hordaland fylkeskommune

Uttalelse

Møre og Romsdal fylkeskommune

Uttalelse

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Uttalelse

Troms fylkeskommune

Uttalelse

Fylkesmannsembetene:

FM i Aust-Agder

Uttalelse

FM i Finnmark

Uttalelse

FM i Møre og Romsdal

Uttalelse

FM i Nord-Trøndelag

Uttalelse

FM i Oppland

Uttalelse

FM i Oslo og Akershus

Uttalelse

Kjøttbransjens landsforbund og Norsk kjøttsamvirke BA

Uttalelse

KNTene:

Næringsmiddeltilsynet for Alta og Loppa

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Asker og Bærum

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Drammen

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet for Etne, Ølen og Vindafjord

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Hornindal og Stryn

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet for Indre Hardanger

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet for Kongsberg, Flesberg, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Øvre Eiker

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet for Kragerø, Drangedal, Fyresdal og Nissedal

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Ringeriksregionen.

Uttalelse

Midtre Namdal Regionråd
Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Salten

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Senja

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Sør-Helgeland, Midt-Helgeland og Nord-Helgeland


Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet for Øst-Finnmark

Uttalelse

Næringsmiddeltilsynet i Øvre Telemark

Uttalelse

KNT-forum

Uttalelse

Kommunene:

Alta kommune

Uttalelse

Asker og Bærum kommune

Uttalelse

Bømlo kommune

Uttalelse

Drammen kommune

Uttalelse

Hardangerrådet - samarbeidsorgan for Hardangerkommunene/-herada Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang og Ulvik.

Uttalelse

Hadsel kommune

Uttalelse

Hemnes kommune

Uttalelse

Lier kommune

Uttalelse

Nærøy kommune

Uttalelse

Oslo kommune

Uttalelse

Ringsaker kommune

Uttalelse

Sortland kommune

Uttalelse

Steinkjer kommune

Uttalelse

Suldal kommune

Uttalelse

Sør-Helgeland Regionråd

Uttalelse

Sørreisa kommune

Uttalelse

Trondheim kommune

Uttalelse

Ulstein kommune

Uttalelse

Kommunenes Sentralforbund

Uttalelse

Konkurransetilsynet

Uttalelse

Labnett AS

Uttalelse

Landsorganisasjonen

Uttalelse

Lofotrådet

Uttalelse

MATFORSK

Uttalelse

Mattilsynet

Uttalelse

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Uttalelse

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Uttalelse

NITO

Uttalelse

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund

Uttalelse

Norges Kvinne- og Familieforbund

Uttalelse

Norsk institutt for jord- og skogkartegging

Uttalelse

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Uttalelse

Norsk Kjøtt

Uttalelse

Norsk Matanalyse

Uttalelse

Norsk zoonosesenter

Uttalelse

Norsk Plantevern Forening

Uttalelse

Norsk vann- og avløpsforening

Uttalelse

Norske sjømatbedrifters landsforening - NSL

Uttalelse

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Uttalelse

Planteforsk

Uttalelse

Sosial og helsedirektoratet

Uttalelse

Statens landbrukstilsyn

Uttalelse

Statens strålevern

Uttalelse

Statistisk sentralbyrå

Uttalelse

Universitets- og høgskolerådet

Uttalelse

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Uttalelse

Veterinærinstituttet

Uttalelse

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Uttalelse