Høring - garantiordning for skadeforsikring - utkast til forskrifter

Resultat: Forskrift 22. desember 2006 om garantiordning i skadeforsikring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 20.10.06
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

99/3426 FM IG

08.09.2006

Høring - Garantiordninger for skadeforsikring – utkast til forskrifter

Det vises til lov 10. juni 2005 nr. 43, der det ble vedtatt nytt kapittel 2A til lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner (banksikringsloven). Kapittel 2 A omhandler forsikringsselskapers garantiordninger, og vil erstatte kapittel 9 om garantiordninger i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven). Kapittel 9 i sistenevnte lov gjelder frem til kapittel 2A i banksikringsloven trer i kraft, jf. forskrift 30. juni 2006 nr. 868 om overgangsregler til lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. § 3.

Før kapittel 2A kan tre i kraft, må nærmere regler om garantiordningen fastsettes i forskrift. Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med utkast til slik forskrift om garantiordning for skadeforsikring.

Et tidligere utkast har vært på høring, slik det fremgår av vedlagte dokumenter.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til høringsnotatet innen 20. oktober 2006.

Det bes om at høringsuttalelser, i tillegg til å bli sendt i papirformat, sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Inger Granli
rådgiver

Vedlegg: Kopi av Kredittilsynets høringsnotat (revidert 23. august 2006)

Vedlagt følger høringsnotat fra Kredittilsynet av 23. august 2006.

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen