Høring - gjennomføring av direktiv 2001/17/EF i norsk rett

Høringsfrist: 28.03.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/1886 FM ToM/kw

14.02.2003

Høring – gjennomføring av direktiv 2001/17/EF i norsk rett

Det vises til vedlagte høringsnotat av 31. januar 2003 (utarbeidet av Kredittilsynet), om forslag til gjennomføring av EØS-reglene som svarer til direktiv 2001/17/EF om reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper (direktivet er vedlagt i engelsk versjon).

Formålet med direktivet er å gi regler om fortrinnsrett for forsikringskrav ved reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper. Videre skal direktivet legge til rette for rettferdig gjennomføring av disse prosessene, uavhengig av hvor forsikringstaker, forsikrede eller andre kreditorer befinner seg innenfor EU/EØS.

Kredittilsynet viser til at direktivet ikke tar sikte på å harmonisere medlemslandenes regler for reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper, og således innebærer ikke implementeringen noe avvik fra hovedreglene i gjeldende norsk regulering. Verken lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) eller i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) er i strid med hovedprinsippene i direktivet.

Det er likevel nødvendig med enkelte endringer i forskriftsverket for å gjennomføre direktivet. I høringsnotatet foreslår Kredittilsynet således følgende:

  1. Ny forskrift som stiller krav til informasjon mv. ved reorganiserings- og avviklingstiltak, og
  2. endring av forskrift 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning § 6.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 28. mars 2003. Det bes dessuten om at høringsuttalelser på mer enn to sider også vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e‑postadresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg:
Høringsnotat av 31. januar 2003, med vedlegg.
Gjenpart: Kredittilsynet (ref. 2001/04962)

AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund