Høring - gjennomføring av EUs markedsmisbruksdirektiv mv.

Resultat: Forskrift om markedsmisbruk og rapportering av mistenkelige transaksjoner

Kredittilsynet foreslår at det fastsettes en forskrift med nærmere regler om markedsmanipulasjon, akseptert markedspraksis, rapport ved mistanke om innsidehandel eller markedsmanipulasjon og investeringsanbefalinger. (18.03.2005)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2005

  • Høringsfrist: 2. mai 2005
  • Høringssvar blir lagt ut fortløpende

Vår ref.: 05/1130 FM HD

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

 
 

05/1130 FM HD

18.03.2005

 
 

Høring – forskrift om markedsmanipulasjon, rapportering av mistenkelige transaksjoner, investeringsanbefalinger mv. – gjennomføring av EUs markedsmisbruksdirektiv mv.

Lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover gjennomfører EØS-forpliktelser som svarer til markedsmisbruksdirektivet (direktiv 2003/6/EF). Lovendringene bygger på Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) og Innst. O. nr. 38 (2004-2005). Lovendringene forutsetter at det gis nærmere regler i forskrift bl.a. til gjennomføring av utfyllende rettsakter fastsatt av Kommisjonen.

Vedlagt følger et høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med utkast forskrift om markedsmanipulasjon, rapportering av mistenkelige transaksjoner, investerings­anbefalinger mv.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 2. mai 2005. Det bes om at høringssvar sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
International Maritime Exchange ASA
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen