Høring - Gjennomgang av markedsordningene i jordbruket med hensyn på rammebetingelsene

Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer Forskrift fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juli 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/02307
2003/01211

15.04.2003

Gjennomgang av markedsordningene i jordbruket med hensyn på rammebetingelsene for de uavhengige aktørene – Forslag til rammeforskrift om regulering av Omsetningsrådets vedtak angående markedsregulering som har betydelige konkurransemessige konsekvenser

Vi viser til brev av 06.11.02 der departementet anmodet om skriftlige innspill til gjennomgangen av markedsordningene i jordbruket med hensyn på rammebetingelsene for de uavhengige aktørene.

Arbeidet har vært gjennomført som en utredning i regi av Landbruksdepartementet og Statens landbruksforvaltning. Gjennomgangen har vært målrettet mot å lage forslag til rammeforskrift om regulering av Omsetningsrådets vedtak angående markedsregulering som har betydelige konkurransemessige konsekvenser. Slik Landbruksdepartementet ser det bør rammeforskriften i hovedsak omfatte Omsetningsrådets vedtak vedrørende markedsregulators mottaks-, forsynings- og informasjonsplikt.

Saken sendes nå til høring med svarfrist fredag 30. mai 2003. I vedlagte høringsnotat med forslag til rammeforskrift går en igjennom de ulike produksjonssektorene, unntatt melk som følges opp som særskilt sak, og behandler markedsregulators mottaks-, forsynings- og informasjonsplikt.

Med hilsen

Almar Sagelvmo e.f.
landbruksdirektør

Steinar Helgen
underdirektør

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

COOP NKL BA

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Fjørfebransjens landsforening

Uttalelse

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Uttalelse

HOFF Norske Potetindustrier

Uttalelse

Kjøttbransjens landsforbund

Uttalelse

Konkurransetilsynet

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges frukt- og grøntgrossisters forbund

Uttalelse

Norkorn

Uttalelse

Norsk Kjøtt

Uttalelse

Norske Felleskjøp

Uttalelse

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Uttalelse

Prior Norge

Uttalelse

Unikorn AS

Uttalelse