Høring - Forslag til endringer i gravferdsforskriften

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring et notat med forslag til endringer i gravferdsforskriften, med høringsfrist 1. november 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2012

Vår ref.: 12/1719

Forslag til endringer i gravferdsforskriften – høring

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i gravferdsforskriften.

På bakgrunn av utviklingen som har skjedd siden forskriften trådte i kraft og erfaringene som er gjort med forskriften, foreslår departementet endringer i flere bestemmelser. Det er etter vår vurdering grunn til å endre forskriften på enkelte punkter, for å bringe ordlyden i bedre samsvar med praksis som har utviklet seg med grunnlag i dispensasjoner. Også på andre punkter er det behov for å oppdatere forskriften.

Enkelte av forslagene har også sammenheng med oppfølgingen av kirkeforliket (avtale 10. april 2008 mellom stortingspartiene om det framtidige forholdet mellom stat og kirke). I forlikets punkt 5 om gravferdsforvaltningen heter det at dagens lovgivning på området skal videreføres, samtidig som det skal gjøres ”tilpasninger som ivaretar minoritetene”. I Prop. 81 L (2010–2011) varslet departementet at vi også ville foreta en gjennomgang av forskriften til gravferdsloven.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på vurderingene og forslagene i høringsnotatet. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges eller videresendes til ev. underliggende organer eller andre berørte organisasjoner, foreninger mv. som ikke er oppført på høringslisten. Dokumentene er også tilgjengelige på www.regjeringen.no/fad.

Høringsfristen er 1. november 2012. Høringsuttalelser sendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kirkeavdelingen, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo, og kan også sendes som e-post til postmottak@fad.dep.no.

 

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

 

 

 

 

Kulturdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Arbeidsdepartementet
Miljøverndepartementet

Fylkesmennene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kirkelige fellesråd i Den norske kirke
Kommuner med forvaltningsansvar for kirkegårder
Vestfold Krematorium
Bispedømmerådene
Biskopene
Kirkerådet

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Den katolske kirke
Islamsk råd
Human-Etisk Forbund

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Gravferdsrådet
Norsk Forening for Kirkegårdskultur
HSH Gravferd/BFN
Norsk Bergindustri
SIBI AS
Fonus
Trosterud–Freno
Den norske kirkes presteforening
Fagforbundet teoLOgene
Fagforbundet – kirke- og gravferdsansatte
Fagforbundet, Seksjon kirke, kultur og oppvekst
Kirkeansatte
Delta
Kateketforeningen
Det Norske Diakonforbund
MFO – Musikernes fellesorganisasjon
Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Misjonshøgskolen
Høgskulen i Volda
Det praktisk-teologiske seminar