Høring - gulv for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån

Finansdepartementet sender med dette på høring om gulv for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.11.2022

Vår ref.: 19/2702

Finansdepartementet fastsatte i desember 2020 endringer i norske bankers kapitalkrav, med virkning fra utgangen av 2020. Endringene innebar bl.a. at det ble innført midlertidige gulv for IRB-bankenes gjennomsnittlige risikovekting av boliglån og næringseiendomslån på henholdsvis 20 og 35 prosent. I et høringsnotat fra 2019 viste FIN til at en risikovekting av norske boliglån som ikke er tilpasset høy husholdnings­gjeld og høye boligpriser, vil kunne ha alvorlige følger for det norske finanssystemet og realøkonomien. Det ble også understreket at sårbarheten knyttet til høye priser på næringseiendom hadde økt de siste årene, og det derfor var viktigere enn før at risikovektingen i alle banker i det norske markedet ligger på et forsvarlig nivå.

Gulvene for risikovekting er fastsatt i medhold av kapitalkravsforordningen (forordning nr. 575/2013, CRR) artikkel 458 nr. 10, jf. CRR/CRD IV-forskriften § 2 første ledd. Etter bestemmelsen kan slike gulv for risikovekting gjøres gjeldende i opptil to år av gangen. Dersom gulvene innebærer at risikovektingen ikke øker med mer enn 25 pst. sammenlignet med IRB-metoden, kan nasjonale myndigheter fastsette slike gulv med en enkel notifisering til relevante EU/EØS-myndigheter. Dersom det skal fastsettes gulv som gir en større økning sammenlignet med IRB-metoden, kan de fastsettes først etter en mer omfattende notifiseringsprosedyre i henhold til CRR artikkel 458.

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert behovet for å videreføre eller endre gulvene for gjennomsnittlig risikovekting av boliglån og næringseiendomslån fra utgangen av 2022, og har under arbeidet utvekslet vurderinger og informasjon med Norges Bank.

Finanstilsynet har avgitt sin vurdering i brev og høringsnotat av 31. oktober 2022, og foreslår der at:

  • Gulvet for gjennomsnittlig risikovekting av boliglån økes fra 20 til 25 prosent
  • Gulvet for gjennomsnittlig risikovekting av næringseiendomslån økes fra 35 til 45 prosent

Hensynet til finansiell stabilitet tilsier ifølge Finanstilsynet at det fortsatt fastsettes gulv for IRB-bankenes risikovekter, og at gulvene økes noe for å bidra til at risikovektene i bankene med lavest risikovekter heves til et forsvarlig nivå.

Norges Banks vurdering fremgår av brev av 26. oktober 2022 til Finanstilsynet. Norges Bank anbefaler at gulvene for IRB-bankenes risikovekter videreføres på dagens nivå.

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets forslag og Norges Banks vurdering innen 29. november 2022.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

Marius Østli

avdelingsdirektør