Høring - Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker

Arbeids- og inkluderingsdeprtamenetet sender med dette på høring en rapport utarbeidet av Oslo Economics om en helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.04.2023

Vår ref.: 23/49

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomført en helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker. Oslo Economics fikk i oppdrag å undersøke konsekvensene dagens honorarsystem for frilanstolker. Videre fikk de i oppdrag å gi en særskilt vurdering av fjerntolkoppdrag, en vurdering av teknikalitetene for beregning av takst, herunder hva som bør inkluderes i forberedelsestiden, en beskrivelse av hvilke muligheter et endret honorarsystem kan gi og hvordan kompetanse kan premieres.

Oslo Economics la frem sin rapport 04. januar 2023. Rapporten utreder tre ulike tiltakspakker for et endret honorarsystem, og anbefaler å innføre tiltakspakke nummer tre. Rapporten har også ulike anbefalinger om endring uavhengig av tiltakspakke, blant annet:

 • Fjerne innbakt foreberedelsestid og la takstene regnes ut med utgangspunkt i 37,5 timer.
 • Utarbeide en standard for honorering av ekstraordinær forberedelsestid til ulike typer oppdrag.

Frist for å sende inn høringssvar: 

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

Sara Elisabeth Nordahl Bruvoll (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Signe Landsverk Holst

førstekonsulent

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 • Funksjonshemmede Fellesorganisasjon (FFO)
 • Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO)
 • Unge funksjonshemmede
 • Akademikerforbundet
 • NTL
 • Fagforbundet
 • AVYO
 • Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
 • Hørselshemmedes landsforbund (HLF)
 • Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde
 • Norges Døveforbund (NDF)
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet