Høring - Hjemler for finansiering av matforvaltning samt tekniske lovtilpasninger i dyrevernloven og dyrehelsepersonelloven

Ot.prp. nr. 16 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell oglov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2003

  • Norsk Lovtidend avd I nr 18 2003. Ikrafttredelse av lov av 19. desember 2003 nr. 129 om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.
  • Kronprinsregentens resolusjon 23.01.2004. Om delegasjon og myndighetsfordeling etter lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern og om delegasjon etter lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl
  • Ot.prp. nr. 16 (2003-2004)
    Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell oglov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl
  • Høringsfrist: 1. september 2003
 

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/1692

10.07.2003

Høringsnotat - Hjemler for finansiering av matforvaltning samt tekniske lovtilpasninger i dyrevernloven og dyrehelsepersonelloven

Vedlagt følger høringsnotat hvor det for første fremmes forslag om nye hjemler for gebyr og avgiftsfinansiering i bestemmelser i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernloven) , lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) og lov 12. april 1992 nr. 130 om husdyravl (husdyravlloven). For det andre fremmes det forslag om tekniske lovtilpasninger i dyrevernloven og dyrehelsepersonelloven som følge av omorganiseringen av matforvaltningen.

Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet.

Vi ber om kommentarer til forslagene innen 1. september 2003.

Høringsuttalelser bes sendt til: Landbruksdepartementet, Avdeling for matpolitikk, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo.

Vi be også om å få kommentarene tilsendt elektronisk til christine.holman@ld.dep.no

Med hilsen

Gudbrand Bakken
Ekspedisjonssjef

Eva E. Grendstad
avdelingsdirektør

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalelser:

Bioteknologinemnda

Uttalelse

Borgen Aktiemølle

Uttalelse

Departementene:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Barne- og familiedepartementet

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Forsvarsdepartementet

Uttalelse

Helsedepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Kultur- og kirkedepartementet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Sosialdepartementet

Uttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Uttalelse

Utenriksdepartementet

Uttalelse

Dyrebeskyttelsen i Norge

Uttalelse

Direktoratet for naturforvaltning

Uttalelse

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Uttalelse

Fiskeridirektoratet

Uttalelse

Forbrukerombudet

Uttalelse

Forsøksdyrutvalget Statens dyrehelsetilsyn

Uttalelse

Fylkesmannsembetene:

FM i Sør-Trøndelag

Uttalelse

FM i Vest-Agder

Uttalelse

FM i Vestfold

Uttalelse

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Uttalelse

Havforskningsinstituttet

Uttalelse

Helsetilsynet

Uttalelse

Kjøttbransjens landsforbund

Uttalelse

Kjøttindustriens Fellesforening KIFF

Uttalelse

Konkurransetilsynet

Uttalelse

Kommunene:

Enebakk kommune

Uttalelse

Hå kommune

Uttalelse

Sørfold kommune

Uttalelse

Kommunenes Sentralforbund

Uttalelse

Kystdirektoratet

Uttalelse

LO

Uttalelse

Nestle Norge AS

Uttalelse

NHO

Uttalelse

Norges Bygdekvinnelag

Uttalelse

Norges forskningsråd

Uttalelse

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund

Uttalelse

Norges Kvinne- og Familieforbund

Uttalelse

Norkorn

Uttalelse

Norsk plantevernsforening

Uttalelse

Norsk sau- og geitalslag

Uttalelse

Norske sjømatbedrifters landsforening

Uttalelse

Norsvin

Uttalelse

Politidirektoratet

Uttalelse

Regjeringsadvokaten

Uttalelse

Reindriftsforvaltningen

Uttalelse

Rådet for dyreetikk

Uttalelse

Statens dyrehelsetilsyn

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse

Statens strålevern

Uttalelse

Statistisk sentralbyrå SSB

Uttalelse

Toll og avgiftsdirektoratet

Uttalelse

Veterinærinstituttet

Uttalelse