Høring - Hjemler for finansiering av matforvaltning samt tekniske lovtilpasninger i dyrevernloven og dyrehelsepersonelloven

Ot.prp. nr. 16 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell oglov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2003

  • Norsk Lovtidend avd I nr 18 2003. Ikrafttredelse av lov av 19. desember 2003 nr. 129 om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.
  • Kronprinsregentens resolusjon 23.01.2004. Om delegasjon og myndighetsfordeling etter lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern og om delegasjon etter lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl
  • Ot.prp. nr. 16 (2003-2004)
    Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell oglov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl
  • Høringsfrist: 1. september 2003