Høring - Hjemler for finansiering av matforvaltning samt tekniske lovtilpasninger i dyrevernloven og dyrehelsepersonelloven

Ot.prp. nr. 16 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell oglov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

03/1692

10.07.2003

Høringsnotat - Hjemler for finansiering av matforvaltning samt tekniske lovtilpasninger i dyrevernloven og dyrehelsepersonelloven

Vedlagt følger høringsnotat hvor det for første fremmes forslag om nye hjemler for gebyr og avgiftsfinansiering i bestemmelser i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernloven) , lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) og lov 12. april 1992 nr. 130 om husdyravl (husdyravlloven). For det andre fremmes det forslag om tekniske lovtilpasninger i dyrevernloven og dyrehelsepersonelloven som følge av omorganiseringen av matforvaltningen.

Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet.

Vi ber om kommentarer til forslagene innen 1. september 2003.

Høringsuttalelser bes sendt til: Landbruksdepartementet, Avdeling for matpolitikk, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo.

Vi be også om å få kommentarene tilsendt elektronisk til christine.holman@ld.dep.no

Med hilsen

Gudbrand Bakken
Ekspedisjonssjef

Eva E. Grendstad
avdelingsdirektør