Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Ikrafttredelse av kompetansekrav for deltidsbrannvesenets innsatspersonell - høring om overgangsordning m.v.

Frist: 17. november 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2006

  • Høringsfrist: 17.11.06
 
 
 

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200602309/RBA-K/LKD/BHH

06.10.06

Ikrafttredelse av kompetansekrav for deltidsbrannvesenets innsatspersonell - høring om overgangsordning m.v.

Bakgrunn
Det har siden 1995 vært forutsatt at kompetansekrav for personell i deltidsbrannvesenet skulle tre i kraft. Det ble på dette tidspunktet stilt kompetansekrav til personell i heltidsbrannvesenet, mens deltidsbrannvesenets kompetansekrav ikke ble satt i kraft på grunn av at det på dette tidspunktet ikke fantes et godt nok utdanningstilbud. Et slikt frivillig tilbud har vært på plass ved Norges brannskole siden 2002.

Om lag halvparten av Norges befolkning er avhengig av å motta hjelp fra et deltidsbrannvesen i forbindelse med branner og andre akutte ulykker. En betydelig andel av dette deltidspersonellet er dessverre ikke gitt tilfredsstillende opplæring.

Regjeringen ønsker å sikre at også deltidsbrannvesenets innsatspersonell har tilfredsstillende kompetanse for oppgavene som skal utføres, og det er derfor bestemt at kompetansekravet skal tre i kraft. Kommunene vil bli kompensert for sine reise-, oppholds- og vikarutgifter som følger av at deltidspersonellet gjennomfører utdannelsen.

Utkast til endringsforskrift
Det gjøres endringer i forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen § 8-5 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Forskriftskravet om kompetanse for deltidspersonell i brannvesenet iverksettes fra 1. januar 2007. Det foreslås innført en overgangsordning for kommunene fram til utgangen av 2012. Videre foreslår vi at kravene ikke gjøres gjeldende for deltidspersonell som er født før 1. januar 1957 og som har lang praksis i brannvesenet. Med ”lang praksis” menes minst fire til fem år. Vi ber om høringsinstansenes syn på dette.

Vi ber om at merknader til vedlagte utkast til endringsforskrift er Justis- og politidepartementet i hende innen fredag 17. november 2006. Merknader kan også sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no

Med hilsen

Ole R. Hafnor (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

 

Andreas Agersborg
avdelingsdirektør

Til toppen