Høring NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle

Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle på høring. By- og levekårsutvalget har utredet levekårs- og integreringsutfordringer i byområder, og har gitt en faktabasert situasjonsbeskrivelse om konsentrasjon av levekårsutfordringer i og rundt de store byene i Norge, og har drøftet konsekvenser av opphopning av levekårsutfordringer både på individ- og samfunnsnivå. Utvalget ble oppnevnt den 26. oktober 2018, og ble ledet av statsforvalter Frank Jenssen. Utredningen ble overlevert kunnskaps- og integreringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren den 16. desember 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.04.2021

Vår ref.: 21/499

Høring - NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle
Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle på høring.

Utvalget som har utredet levekårs- og integreringsutfordringer i byområder, ble oppnevnt den 26. oktober 2018. Utredningen ble overlevert kunnskaps- og integreringsministeren og  kommunal- og moderniseringsministeren den 16. desember 2020. Utvalget ble ledet av statsforvalter Frank Jenssen.

Utredningen kan leses her: NOU 2020:16

Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget er at opphopning av levekårsutfordringer i områder i og rundt de store byene er en utfordring i en rekke land i Europa. Personer med innvandrerbakgrunn er gjerne overrepresentert i disse områdene. Også i Norge er det  tendenser til en slik utvikling, selv om bildet ikke er entydig.

Utvalget har gitt en faktabasert situasjonsbeskrivelse om konsentrasjon av levekårsutfordringer i og rundt de store byene i Norge, og har drøftet konsekvenser av opphopning av levekårsutfordringer både på individ- og samfunnsnivå. Ansvarsfordeling, virkemidler og politikk på området er vurdert. Utvalget har på bakgrunn av dette utarbeidet forslag til tiltak og strategier for å bevare åpne og inkluderende byer, trygge og gode boforhold, gode oppvekst- og levekår, og gode forutsetninger for integrering. 

Departementene ber om høringsinstansenes kommentarer og innspill til utredningen innen den 30. april 2021.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2829236. Vi ber videre om at det fremkommer tydelig av uttalelsene om kommentarene er generelle og/eller om de knytter seg til de konkrete tiltakene som foreslås i utredningen.

Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. Andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen, og vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

 

Med hilsen 


Toril Melander Stene (e.f.)
avdelingsdirektør                                                       Pia Buhl Girolami
                                                                                      fagdirektør

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Departementene
 • Alle landets kommuner
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Bydelsmødre
 • Caritas Norge
 • Civita - den liberale tankesmien
 • Design og arkitektur Norge
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for forvaltning og økonimistyring
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Folkehelseinstituttet
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Forsvarets høgskole
 • Frivillighet Norge
 • Fylkeskommunene
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Husbanken
 • Huseierne
 • Insam
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-buss
 • Kirkens bymisjon
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kompetanse Norge
 • Kriminalomsorgens yrkesforbund
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kristent interkulturelt arbeid
 • Kulturtanken
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Leieboerforeningen
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LIM – Likestilling, integrering og mangfold
 • Miljødirektoratet
 • Minotenk
 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • NORCE
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norges idrettsforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk institutt for by- og regionforskning - NIBR
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - NOVA
 • Norsk legeforening
 • Norsk organisasjon for asylsøkere
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
 • Politidirektoratet
 • Politiets fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Politiets utlendingsenhet
 • Politihøgskolen
 • PRIO
 • Redd Barna
 • Riksrevisjonen
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Sametinget
 • Sektretariatet for konfliktrådene
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • Senter for fredsstudier
 • Senter for kunnskap og likestilling
 • Sivilombudsmannen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsforvalterne
 • Tankesmien Agenda
 • Telemarksforskning
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemda
 • Utrop
 • Virke
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund