Høring - Innføring av konkurranse om persontransport på jernbane. Forslag til regulering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/567-42

07.05.2004

Innføring av konkurranse om persontransport på jernbane. Høring av forslag til regulering

Samferdselsdepartementet legger til rette for å innføre konkurranse om retten til å drive persontransport på det nasjonale jernbanenettet.

Tilretteleggingen for konkurranse nødvendiggjør strukturelle endringer av sektoren. Departementet er av den oppfatning at enkelte av grepene krever lovhjemmel utover hva som i dag eksisterer.

Departementet sender med dette forslag til regler som muliggjør etablering av et nøytralt konkurranseregime for innføring av persontransport på jernbane på høring. Vi ber om at instansene forelegger høringen for egne organer, medlemmer eller institusjoner, og sammenfatter felles høringsuttalelser. Merknader til forslaget sendes Samferdselsdepartementet, PB 8010 Dep, 0030, Oslo innen mandag 21. juni 2004. Vi ber dessuten om at uttalelsene sendes elektronisk til tor-erlend.framstad@sd.dep.no.

Med hilsen

Gro Seim e.f.

Tor Erlend Framstad

Departementene

A/S Gråkallbanen, Postboks 3132, 7002 Trondheim

A/S Oslo Sporveier, Postboks 2857 Tøyen, 0608 Oslo

A/S Trondheim trafikkselskap, Postboks 2912 Tempe, 7000 Trondheim

Akademikerne, Akersgt. 16, 0158 Oslo

BaneTransport AS, Postboks 61, 1314 Slependen

Brønnøysund-registrene, Oppgaveregisteret, 8910 Brønnøysund

CargoNet AS, 0048 Oslo

Connex Norge AS, Klubbgt. 1, 4013 Stavanger

Direktoratet for arbeidstilsynet, Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2014, 3101 Tønsberg

Flytoget AS, 0048 Oslo

Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Forbrukerrådet, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Postboks 4568 Torshov, 0404 Oslo

Havarikommisjonen for Sivil Luftfart og Jernbane, Postboks 8, 2027 Kjeller

Jernbaneverket, Postboks 1162 Sentrum, 0101 Oslo

Kommunenes sentralforbund, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO

Konkurransetilsynet, Postboks 8132 Dep, 0033 OSLO

LO, Youngsgate 11, 0181 Oslo

Luftfartstilsynet, Postboks 8050 Dep, 0031 Oslo

Malmtrafikk AS, Postboks 314, 8501 Narvik

Mantena AS, Eilert Smithsvei, 0975 Oslo

NAVO, Postboks 1511 Vika, 0117 Oslo

NHO, Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo

NITO, Postboks 9100, Grønland, 0133 Oslo

Norges Handikapforbund, Postboks 9217, Grønland, 0185 Oslo

Norsk Jernbaneforbund, Møllergata 10, 0179 Oslo

Norsk Lokomotivmannsforbund, Svingen 2, 0196 Oslo

Norsk Reiseinformasjon AS, Karl Johans gate 12 A, 0154 Oslo

NSB AS, 0048 Oslo

Ofotbanen AS, 8512 Narvik

Oslo og Akershus Trafikkservice, Jernbanetorget 1, 0154 Oslo

Riksrevisjonen, Pilestredet 42, 0166 Oslo

Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Statens jernbanetilsyn, Wergelandsveien 3, 0167 Oslo

Statens råd for funksjonshemmede, Postboks 8192 Dep, 0034

Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo

Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S, Postboks 9249 Vaterland, 0134 Oslo

Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Postboks 2526 Solli, 0202 Oslo

YS, Postboks 9232 Grønland, 0134 Oslo

Østlandssamarbeidet, Schweigaardsgate 4, 0185 Oslo