Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring- Innlemming av andre statlige høgskoler under universitets- og høgskoleloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2002

Vår ref.: 00/8322/ang/ing

HØRINGSINSTANSER

 

Vår ref

Dato

   

00/8322/ang/ing

26.11.01

 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har utarbeidet et forslag til endring i

§ 1 i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler. Den foreslåtte endringen innebærer at Kongen kan bestemme at deler av universitets- og høgskoleloven skal gjelde for andre statlige høgskoler som vurderes til å være faglig jevngode med institusjonene som faller inn under universitets- og høgskoleloven.

Departementet tar sikte på å innarbeide den foreslåtte endringen i Ot. prp. om endring av lov om universiteter og høgskoler som skal fremmes for Stortinget våren 2002. På bakgrunn av dette er høringsfristen kun 6 uker. Merknader må være departementet i hende senest 7. januar 2002.

Med hilsen

Jan S. Levy e.f.

Ekspedisjonssjef

Bjørn Tore Kjellemo

avdelingsdirektør

UTKAST TIL ENDRING I LOV AV 12. MAI 1995 NR. 22 OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

§ 1 Institusjoner loven gjelder for

  1. Kongen kan bestemme at deler av loven skal gjelde for andre statlige institusjoner som gir utdanning på faglig nivå med universiteter og høgskoler.

Merknad til § 1:

Nr. 1 og 2 er omtalt i det tidligere oversendte høringsnotat om endringer i universitets- og høgskoleloven.

Ny nr. 3: Da universitets- og høgskoleloven ble vedtatt i 1995, bortfalt den tidligere adgang til å gjøre enkeltkapitler i loven gjeldende for andre statlige høgskoler enn de vitenskapelige høgskolene. I gjeldende lov finnes det ingen hjemmel til å gi andre statlige institusjoner enn dem som er nevnt i lovens § 1 rett til å tildele grader og titler.

Dette har vært et problem for blant annet Forsvarets høgskoler og deres studenter. Det er stor variasjon i hvilken uttelling i form av vekttall befal fra disse høgskolene får ved innpassing i generell grad ved sivile universiteter og høgskoler. Det er også et problem for Hærens Ingeniørhøgskole at den ikke selv har rett til å tildele tittelen høgskoleingeniør.

Et tilsvarende problem i forhold til uttelling i form av vekttall har praktisk-teologisk seminar ved Kirkelig utdanningssenter i nord hatt.

Departementet foreslår derfor et nytt ledd i universitets- og høgskoleloven § 1 for å sikre at statlige høgskoler utenfor loven kan likestilles med utdanningsinstitusjoner under loven og private høyskoler med eksamensrett.

Endringen innebærer at Kongen kan fastsette at deler av universitets- og høgskoleloven skal gjelde for en eller flere andre statlige høgskoler. Det er særlig bestemmelsene i lovens kapittel 10 om grader og eksamen som er aktuelle, men det vil også være aktuelt å gjøre lovens bestemmelser om opptak gjeldende. De statlige høgskoler som ikke er omfattet av universitets- og høgskoleloven ligger som regel under et annet departements myndighetsområde. Et vedtak bør derfor inneholde bestemmelser om hvordan myndigheten skal fordeles, dersom lovbestemmelser som legger myndighet til "departementet" gjøres gjeldende.

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Et vedtak om at en annen statlig høgskole delvis skal omfattes av universitets- og høgskoleloven vil kunne kreve noe tilpasninger fra den aktuelle høgskolen. Disse justeringene vil trolig være av så lite omfang at de vil kunne dekkes innefor rammen av tildelte midler for høgskolen.

HØRINGSINSTANSER

Departementene

Universiteter og høgskoler

Universitets- og høgskolerådet

Private høgskoler

Nettverk for private høgskoler

Studentsamskipnadene

Samskipnadsrådet

Læringssenteret

Nasjonalt kontaktforum for læringsmiljø

Norgesnettrådet

Politidirektoratet

Forsvarsdepartementets underliggende institusjoner

Norges forskningsråd

Forskningsinstitutter

Riksbibliotektjenesten

Riksrevisjonen

Samordna opptak

Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning

Statens lånekasse for utdanning

Studentorganisasjonene

Tjenestemannsorganisasjonene

Arbeidsgiverorganisasjonene

 

Til toppen