Høring - Kommisjonens forslag til revisjon av rådsforordning 4056/86 om anvendelse av EUs konkurranseregler på maritim transport

Høringsfrist: 16. februar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 16.02.06

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200600386-/KKI

06.02.2006

Høring – Kommisjonens forslag til revisjon av rådsforordning 4056/86 om anvendelse av EUs konkurranseregler på maritim transport

Som kjent har EU-kommisjonen i flere år arbeidet med revisjon av gruppeunntakene fra EF-traktatens konkurranseregler for maritim transport. De har tidligere fått Kommisjonens hvitbok om linjekonferanser på høring ved Konkurransetilsynets brev av 8. november 2004. Teksten til Kommisjonens vedtatte forslag til revisjon av rådsforordning EØF nr. 4056/86 om anvendelse av EUs konkurranseregler på sjøtransport ligger nå på Kommisjonens hjemmeside. Kommisjonens (DG COMP, DG TREN og DG ENTR) ”Impact assessment” ligger som vedlegg til forslaget.

Lenke til dokumentene er :

http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/maritime/com_2005_0651_en.pdf

http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/maritime/com_2005_0651_div_en.pdf

Fornyings- og administrasjonsdepartementet mottar gjerne kommentarer til forslaget enten ved vanlig post eller e-post til postmottak@fad.dep.no. innen 16. februar 2006.

Sammendrag av forslaget
Kommisjonen foreslår å trekke tilbake gruppeunntaket for linjekonferanser etter en overgangsperiode på to år regnet fra endelig vedtaksdato. De bestemmelsene som pr. i dag står igjen etter endringer gjort ved vedtakelsen av forordning 1/2003 gjelder i all hovedsak gruppeunntaket for linjekonferanser (art. 3 til 8, 13 og 26), tekniske avtaler (art. 2) og ”conflict of laws” (art. 9). I tillegg foreslås det å endre forordning 1/2003 slik at trampfart og kabotasje faller inn under forordningens virkeområde og Kommisjonen får myndighet til å anvende og håndheve konkurransereglene også på disse områdene. Dette er i tråd med det forslaget som tidligere har vært på høring. Forslaget defineres eksplisitt som EØS-relevant.

Forordningen er inkorporert i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 1992 nr. 964 om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen, del II, kapittel XI og forskrift 4. desember 1992 nr. 966 om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen mv., del II, kapittel IX.

I Kommisjonens ”Impact assessment”, gis en beskrivelse av Kommisjonens vurderinger i arbeidet med forslaget. Det fremgår at tre forskjellige alternative løsninger er vurdert: "No action option" (fastholde dagens gruppeunntak for linjekonferanser i fem år i første omgang), "Repeal option" ( trekke tilbake dagens gruppeunntak for linjekonferanser uten å erstatte det med andre unntaksordninger) og "Replace option" (erstatte dagens gruppeunntak med andre ordninger, mer spesifikt ELAAs forslag til informasjonsutvekslingssystem). Resultatet av analysen viste ifølge Kommisjonen at repeal option" var det beste alternativet ut fra både økonomiske og sosiale hensyn. Dette alternativet anses dessuten å bidra positivt til Lisboa-målene og antas å medføre betydelige fordeler for industrien og forbrukerne spesielt når det gjelder prissetting, servicepålitelighet, konkurranseevne i linjefarten og for små operatører.

Forslaget er sendt til Rådet, hvor det kreves vedtak med kvalifisert flertall, og til Europaparlamentet (EP) for konsultasjon.

Dersom Rådet og EP går med på å trekke tilbake gruppeunntaket, vil Kommisjonen publisere guidelines om hvordan konkurransereglene får anvendelse på alle samarbeidsformer (inkludert informasjonsutveksling) innenfor maritim transport. De vil også omfatte anvendelsen av reglene på trampfart. Kommisjonen har startet diskusjoner med trampfartindustrien for å identifisere relevante problemområder som bør omtales, og det planlegges en studie som skal redegjøre for de karakteristiske kjennetegnene ved trampfarten. Tanken er å publisere retningslinjene mot slutten av 2007. Dessuten vil det antakelig som en overgangsløsning i september 2006 bli laget et ”issues paper” med mer uformell veiledning om linjefarten. Formelle retningslinjer kan først vedtas etter at Kommisjonen eventuelt har fått kompetanse til å anvende konkurransereglene på trampfartsektoren ved endring av forordning 1/2003 siden trampfart også forutsettes inkludert i retningslinjene.

Med hilsen

Steinar Undrum (e.f.)
avdelingsdirektør

Karin Kilset
seniorrådgiver

Det norske Veritas
Fraktefartøyenes rederiforening
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Maritimt forum
Norges rederiforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk sjøoffisersforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Rederienes landsforening
Transportbrukernes fellesorganisasjon

Til toppen