Høring Kommunal håndeving av politivedtekter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2012

Vår ref.: 2010-12591

Høring - forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter

Justisdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter på høring. Forskriften skal sikre ensartet og effektiv sanksjonering av vedtekter som håndheves av kommunen etter politiloven § 14 nytt tredje ledd, jf. lov 17. desember 2010 nr. 87 om endringar i politilova m.m.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets internettsider www.regjeringen.no/jd, under «Dokumenter»/«Høringer». Dokumentet kan også fås ved henvendelse til saksbehandler på telefon 22 24 51 70.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet skal forelegges underliggende etater og organer som ikke står oppført på høringslisten. Eventuelt ber vi høringsinstansene om å konferere med underliggende etater og inkludere deres synspunkter i høringsuttalelsen. Høringen er åpen også for andre enn instansene som står oppført på høringslisten.

Eventuelle merknader til forslagene bes sendt på e-post til postmottak@jd.dep.no, alternativt per post til Justisdepartementet, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo innen 15. mai 2012.

Med hilsen

Knut Fosli
avdelingsdirektør

Silje Lien Nilsen
førstekonsulent

Høringsliste:

 

Departementene

 

Politidirektoratet

 

Oslo politidistrikt

Hordaland politidistrikt

Rogaland politidistrikt

Søndre Buskerud politidistrikt

Sør-Trøndelag politidistrikt

 

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

 

Akademikerne

Amnesty International Norge

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Det juridiske fakultet, UiO

Det juridiske fakultet, UiB

Det juridiske fakultet, UiTø

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings-og diskrimineringsombudet

Norges Juristforbund

Norges politilederlag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sivilombudsmannen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Til toppen