Høring - kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Høringsfrist: 1. oktober 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200604582 ES GGK/AME

29.06.2006

Høring om kriminalisering av visse forberedelseshandlinger til seksuelle overgrep mot mindreårige ("grooming")

Bruk av internett og elektroniske kommunikasjonsmidler inntar en stadig større del av barn og unges hverdag og virkelighet. Flere sider ved nye kommunikasjonsmidler som internett og mobiltelefon har imidlertid gjort barn mer sårbare for overgrep.

Det er derfor viktig at lovgivningen som beskytter barn mot overgrep er tilpasset den virkeligheten som barn og unge lever i. Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen uttalt at den vil intensivere innsatsen mot overgrep mot barn og i den forbindelse vurdere innføring av en bestemmelse som retter seg mot det å møte barn for å begå overgrep.

Justisdepartementet sender på høring forslag om et straffebud som retter seg mot den som med forsett å begå et lovbrudd som nevnt i straffeloven §§ 195, 196, § 200 annet ledd eller § 201 bokstav c, møter et barn under 16 år, som vedkommende tidligere har hatt kontakt med ved minst to anledninger. I høringsnotatet presenteres tre alternative utforminger av en eventuell bestemmelse.

I tillegg foreslås det å presisere at alternativet ”overfor” i straffeloven § 201 også rammer adferd som skjer gjennom bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, som telefon, pratelinjer på internett osv.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på de foreslåtte endringene.

Høringsfristen er 1. oktober 2006.

Justisdepartementet arrangerte 10. mars 2006 et nordisk seminar om ”grooming”. Enkelte av innleggene på seminaret følger vedlagt som bakgrunnsmateriale.

En liste over høringsinstansene ligger ved. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge forslaget for underliggende etater. Flere eksemplarer kan fås ved henvendelse til Justisdepartementet, Lovavdelingen telefon 22 24 53 61.

Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Knut Erik Sæther
avdelingsdirektør

Guro Glærum Kleppe
fung. lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett
Trondheim tingrett
Domstolsadministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatene
ØKOKRIM
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste

Sivilombudsmannen

Barneombudet
Forbrukerombudet
Datatilsynet

Abelia
Alcatel Telecom Norway AS
Alfa Nett
BarneVakten
Broadwave Communications AS
Broadnet Norge AS
Amnesty International (norsk avdeling)
Alternativ til Vold
Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Dagbladet.no
Datakrimutvalget
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
DIXI ressurssenter for voldtatte
Ericsson AS
Etterutdanningsrådet for dommere
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerrådet
Foreningen for voldsofre
Forsvarergruppen av 1977
IKT-Norge
Incestsenteret for menn (IFM)
Innvandrerkontoret
Institutt for informatikk, UiO
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Institutt for menneskerettigheter, UiO
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
Institutt for rettsinformatikk, UiO
Juridisk rådgivning for kvinner – JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kompetansesenter for likestillingsarbeid
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontor og Datateknisk forening
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet i Nord
Kvinneuniversitetet på Løten
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Landsforeningen rettferd for taperne
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Microsoft Norge
MIRA-senteret
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn
NetCom GSM Norge AS
Nokia Norge
Norges politisjefforening
Norges Forsvarerforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for jus og EDB
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk forbund for voldsofre
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Kvinnesaksforening
Norske kvinnelige juristers forening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Rikskringkasting – NRK AS
Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Politihøgskolen
Post- og teletilsynet
PRO-senteret
Prostituertes interesseorganisasjon (PION)
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Schibsted ASA
Sense Communications
Siemens AS
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
SINTEF Tele og data
Sosial- og helsedirektoratet
Statens teleforvaltningsråd
Statnett
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Straffelovrådet
Støttesenter for fornærmede i straffesaker
Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn
Støttesentre mot incest
Tele2 Norge AS
Telenor AS
TV 2AS
TV4- Nordisk Televisjon AS
TV 3 AS
TV Norge AS
UNINETT
UPC
Ventelo
Voldtektsmottakene
www.chat.no