Høring — Kunnskapsløftet — forslag til fag- og timefordeling for grunnskolen for elever som velger finsk som andrespråk

Høringsfrist: 16.01.06

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200504093

18.11.05

KUNNSKAPSLØFTET – INVITASJON TIL HØRING

Forslag til fag- og timefordeling for grunnskolen for elever som velger finsk som andrespråk

På grunnlag av fastsatt fag- og timefordeling for den ordinære opplæringen i grunnskolen og videregående opplæring bekjentgjort 22.06.05, jf. www.kunnskapsloeftet.no1Det vises også til høringsbrev 15.02.05 ”Kunnskapsløftet – invitasjon til høring Forslag til fag- og timefordeling, er det utarbeidet forslag til en tilpasset fag- og timefordeling for elever som følger læreplanen i finsk som andrespråk.

I dette brevet inviteres høringsinstansene til å uttale seg om den foreslåtte tilpasningen.

Det foreslåtte timetallet er angitt som 60 minutters enheter. Totalt antall timer for grunnskolen er 114 timer høyere enn for nasjonal grunnskole. Bakgrunn for dette er ønsket om et tilstrekkelig timetall i første- og andrespråk, samtidig som timetallet i øvrige fag (med unntak av kroppsøving) er likt for alle elever i grunnskolen.

Elever som følger læreplan for finsk som andrespråk, får fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål skriftlig.

Timetallet i fremmedspråk 2 og 3 er foreslått på samme nivå som i den ordinære fag- og timefordelingen. Elever som følger læreplanen for finsk som andrespråk, og som ønsker fritak fra fremmedspråk 2 og 3, skal bruke denne timerammen til opplæring i norsk, finsk eller engelsk. 2Forslag til endring av opplæringsloven, med bl.a. fritaksbestemmelser, blir sendt på høring høsten 2005.

Grunnskolen

Forslag til tilpasset fag- og timefordeling for elever som følger opplæring i finsk som andrespråk

Fag- og timefordeling for elever som har finsk som andrespråk

Nasjonal grunnskole

Fag

1.-7.tr.

8.-10.tr.

Sum gr.sk.

1.-7.tr.

8.-10.tr.

Sum

KRL

427

157

584

427

157

584

Norsk

846

258

1104

1296

398

1694

Finsk som andrespråk

564

172

736

Matematikk

812

313

1125

812

313

1125

Naturfag

328

256

584

328

256

584

Engelsk

328

227

555

328

227

555

Fremmedspråk 2 og 3/ språkstyrking

0

227

227

0

227

227

Samfunnsfag

385

256

641

385

256

641

Kunst og håndverk

477

150

627

477

150

627

Musikk

285

85

370

285

85

370

Mat og helse

114

85

199

114

85

199

Kroppsøving

478

217

695

478

228

706

Elevrådsarbeid

0

50

50

0

71

71

Programfag til valg

0

113

113

0

113

113

Sum

5044

2566

7610

4930

2566

7496

Høringsuttalelser

Fylkeskommuner, kommuner, friskoler og statlige skoler sender sine uttalelser til Fylkesmannen i Finnmark for oppsummering.

Universiteter og høgskoler og øvrige høringsinstanser sender sine uttalelser direkte til Utdannings- og forskningsdepartementet.

Frist for innsending av høringsuttalelser til Fylkesmannen i Finnmark og departementet: 16.01.06

Med hilsen

Johan Raaum
ekspedisjonssjef

Gunnar Mandt
avdelingsdirektør

ABM-utvikling

Abelia

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen NAVO

ASSISTANSE – Foreningen for synshemmede barns sak

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bokmålsforbundet

Bonde og småbrukerlaget

DELTA-senteret

Den norske Forleggerforening

Den norske historiske forening (HIFO)

Departementene

Det nasjonale fagråd for tysk

Elevorganisasjonen

Forskningsstiftelsen FAFO

Faglige råd

Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Fjernundervisningsinstitusjonene

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Forskningsinsituttet NOVA

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkeskommunene

Fylkesmannen

Grunnskoler for norske barn i utlandet

Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

Hotell- og næringsmiddelfagenes lærerforening

Human-Etisk Forbund

Høgskoler

IKT-Norge

Islamsk Råd i Norge

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Kirkerådet

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kristne Friskolers Forbund

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Landslaget Drama i skolen

Landslaget for kunstfagene i skolen

Landslaget for Matematikk i skolen
Landslaget for moderne språk

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)

Landslaget Fysisk Fostring i Skolen

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillingsombudet

Lærernes Yrkesforbund

Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Mellomkirkelig råd

Mesterbrevnemnda

Montessoriforbundet

Musikernes fellesorganisasjon

Musikk i Skolen

Nasjonale sentra

Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (tidligere VOX)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

Noregs Mållag

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Forskningsråd

Norges Frikirkeråd

Norges Idrettsforbund

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norges Rederiforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Filminstitutt

Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF)

Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU)

Norsk Lektorlag

Norsk Kulturskoleråd

Norsk Naturforvalterforbund

Norsk Skolelederforbund

Norsk Språkråd

Norsk Sykepleierforbund

Norske Privatskolers Landsforbund

Norske Sivilingeniørenes Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Privatskoleorganisasjonene

Private Barnehagers Landsforbund

Private grunnskoler

Private handelsskolers landsforbund

Private høgskoler

Private videregående skoler

Rikskonsertene

Riksmålsforbundet

Riksteateret

Riksutstillinger

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sametinget

Samisk Høgskole

Samnemda for NF og NKF

Skolenes landsforbund (SL)

Sosial- og helsedirektoratet

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Statens råd for funksjonshemmede

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Enheter og knutepunkt)-

Statlige høgskoler

Statlige videregående skoler

Statstjenestemannsforbundet

Steinerforbundet

Studentorganisasjoner

Studieforbunder

UNESCO-kommisjonen

Utdanningsforbundet

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Universiteter

Universitets- og høgskolerådet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)