Høring - kvalitetsnorm for villaks

Miljøverndepartementet foreslår at det vedtas en kvalitetsnorm for villaksbestandene i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2013

Resultat av høring

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) (20.09.13) (Norsk Lovtidend)

Vår ref.: 12/3755

Miljøverndepartementet foreslår at det vedtas en kvalitetsnorm for villaksbestandene i Norge. Normen skal være et verktøy både for miljøvernmyndighetenes og for andre myndigheters forvaltning i saker som har betydning for villaksen. Forslaget innebærer en modernisering av gjeldende forvaltningsprinsipper, og bidrar til å klargjøre hvordan Norge kan oppfylle sine målsettinger om å bevare villaksen samtidig som det legges til rette for høsting av et overskudd. Kvalitetsnormen vil også bidra til større åpenhet om kunnskapsgrunnlaget og avveiningene som gjøres i villaksforvaltningen. Miljøverndepartementet tar sikte på at kvalitetsnormen for villaks kan tre i kraft i løpet av 2013. Forslaget er utformet som en kvalitetsnorm med hjemmel i naturmangfoldloven § 13 og forutsettes vedtatt ved kongelig resolusjon.

Departementet sender herved forslag om kvalitetsnorm for villaks med hjemmel i naturmangfoldloven § 13 på høring. Vedlagt følger en nærmere redegjørelse for de ulike elementene i forslaget. Eventuelle uttalelser til forslaget bes sendt til Miljøverndepartementet, Avdeling for naturforvaltning, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo. I tillegg bes det om at uttalelsene sendes pr. e-post til eya@md.dep.no. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsfristen er 1. mars 2013.

 

Med hilsen

 

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øyvind Andreassen
seniorrådgiver

Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Kommunal – og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet

Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Klima- og forurensingsdirektoratet
Vegdirektoratet

Fylkesmennene

Fylkeskommunene
Kommunenes sentralforbund
Sametinget

Finnmarkseiendommen
Norges Bondelag
Norges Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag
Norske Lakseelver
Norges Skogeierforbund
Tanavassdragets fiskeforvaltning 

Havforskningsinstituttet
NOFIMA
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Rådgivende biologer
Universitetet i Bergen
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Veterinærinstituttet

Friluftslivets Fellesorganisasjon
Greenpeace
Natur og Ungdom
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Miljøstiftelsen Bellona
Norges Miljøvernforbund
SABIMA
WWF Verdens Naturfond

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Energi Norge
Landssammenslutninga for vasskraftkommunar
Norsk Industri
Norsk Vann
Norsk Vannforening
Vannklyngen
Energibedriftenes landsforening
Energiforsyningens Fellesorganisasjon